РОЗВИТОК МАЛОГО ЕКОБІЗНЕСУ У СФЕРІ РОЗВАГ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: малий екобізнес, електрокарт, каршеринг, сталий розвиток, комерційна привабливість, інноваційний розвиток, зелена економіка

Анотація

Застарілі технології виробництва, ресурсна залежність економіки, порівняно низька енергоефективність вітчизняних підприємств, вимагають від України проведення радикальних реформ, які дозволять перейти вітчизняній економіці до високотехнологічних виробництв при дотриманні принципів економічної ефективності та сталості розвитку. Сучасні тенденції зеленої економіки змінюють сферу розваг та спорту, а особливо там де використовують транспортні засоби, стимулюючи автовиробників до відмови від використання двигунів внутрішнього згорання і переходу до електродвигунів, що в свою чергу приведе до зростання ринкової частки виробництва електрокарів та їх каршерінгу. Досліджено сучасний стан та перспективи розвитку малого екобізнесу електрокартингу у сфері розваг, місце перспективних вітчизняних моделей електрокартів на ринку світових аналогів. Проаналізовано прототип електрокарта, створеного у Науковому парку «SID Sity» при Національному університеті «Львівська політехніка». Пропонований електрокарт характеризується низкою параметрів, що засвідчують покращені техніко-економічні характеристики пристрою, а також дає змогу знизити собівартість продукції. Він може використовуватися у різних сферах промисловості, медицині, побуті тощо. Обґрунтовано, що поширення таких електрокартів сприятиме стимулюванню розвитку малого екобізнесу у сфері розваг та спорту у регіоні та країні, підвищить ефективність діяльності суб’єктів малого екобізнесу, які будуть його застосовувати, створює підґрунтя для прийняття гнучких управлінських рішень на засадах сталого розвитку, дає змогу враховувати його складові: економічну, екологічну та соціальну.

Посилання

Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Eng.pdf.

Глобальний індекс “зеленої” економіки (The Global Green Economy Index, GGEI). URL: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index.

Deep Carbon Observatory (DCO). URL: https://deepcarbon.net/about/about-dco.

«Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств». URL: http://pleddg.org.ua›2017/11›SME-Guide-web.

Бондар О.І., Галушкіна Т.П., Унгурян П.Я. «Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія. За заг. ред. д.б.н., проф. О.І. Бондаря. Херсон : Олді-Плюс, 2018. 238 с.

Селюченко Н.Є., Данилович Т.Б. Сталий розвиток підприємства як необхідна умова успішного функціонування бізнесу та його взаємозв’язок зі сталим розвитком соціально-економічних систем вищого рівня. Інфраструктура ринку. 2019. № 29.

Історія виникнення картингу. URL: https://www.karting.ua›istoriya-vozniknoveniya-karti

Liang L., Tian L., Xie J., Xu J., Zhang, W. Optimal pricing model of car-sharing: market pricing or platform pricing. Industrial Management & Data Systems. 2021. № 121(3). P. 594–612. DOI: https://doi.org/10.1108/IMDS-04-2020-0230

Xiong Y., Gan J., An B., Miao C., Soh Y. C. Optimal Pricing for Efficient Electric Vehicle Charging Station Management. URL: https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2016/pdfs/p749.pdf

Go Kart Market by Type (Electric, Gasoline, and Others), Application (Rental and Racing), and Seating Capacity (Single and Double Seater): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030. URL: https://www.alliedmarketresearch.com/go-kart-market-A13131.

Sathish Kumar, Vignesh A. DESIGN AND ANALYSIS OF AN ELECTRIC KART. : 2nd Virtual National Conference on Advancement in Materials Processing Technology (AMPT-2020) 31st October 2020 – 2nd November 2020, Organized by Department of Metallurgical and Materials Engineering, NIT JAMSHEDPUR. URL: https://www.researchgate.net/publication/345416536_DESIGN_AND_ANALYSIS_OF_ELECTRIC_GO_KAR

Indoor Karting Market Size 2022 Global Growth, Opportunities, Trends, Regional Overview, Leading Company Analysis, And Key Country Forecast to 2029. URL: https://www.digitaljournal.com/pr/ indoor-karting-market-size-2022-global-growth-opportunities-trends-regional-overview-leading-company-analysis-and-key-country-forecast-to-2029#ixzz7Zybp X7OB

Каршерінг в Україні: що це таке і як працює на реальному прикладі. URL: https://hotline.finance/ua/articles/ karshering-v-ukrajini-shcho-ce-take-i-yak-pracyuye-na-realnomu-prikladi.

Класичний прокат и каршерінг: у чому різниця? Переваги та недоліки. URL: https://autoprokat.net.ua/ua/articles/%D0%BAlasichnij-prokat-i-karsher%D1%96ng.html.

A European Green Deal. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Official Documents System of the United Nations. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/258%20&Lang=E

Мрихіна О.Б., Жуковська В.М., Данилович Т.Б., Гавриляк А.С., Богдан П.І. Модель ціноутворення для інтелектуально-інноваційної продукції на засадах її готовності до комерціалізації. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. № 10. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6414

Bhavsar A., Diallo C., Ülkü M. A. Towards sustainable development: Optimal pricing and sales strategies for retailing fair trade products. Journal of Cleaner Production. 2021. № 286. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124990

Козик В.В., Мрихіна О.Б., Данилович Т.Б., Стеців І.С., Гавриляк А.С., Мельник В.М. Застосування водневих технологій для забезпечення європейських стандартів експлуатації автотранспорту. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7694

Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Eng.pdf

The Global Green Economy Index, GGEI. Available at: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index

Deep Carbon Observatory (DCO). Available at: https://deepcarbon.net/about/about-dco

«Zelenyi» biznes dlia malykh i serednikh pidpryiemstv ["Green" business for small and medium enterprises]. Available at: http://pleddg.org.ua›2017/11›SME-Guide-web

Bondar O.I., Halushkina T.P., Unhuryan P.YA. (2018) «Zelena» ekonomika yak pidgruntya ekolohizatsiyi mistsevoho rozvytku: monohrafiya. Za zah. red. d.b.n., prof. O.I. Bondarya. Kherson: Oldi-Plyus, 238 s.

Seliuchenko N.YE., Danylovych T.B. (2019) Stalyi rozvytok pidpryiemstva yak neobkhidna umova uspishnoho funktsionuvannia biznesu ta yoho vzaiemozviazok zi stalym rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system vyshchoho rivnia [Sustainable development of the enterprise as a necessary condition for the successful functioning of business and its relationship with the sustainable development of higher-level socio-economic systems]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, 29.

Istoriia vynyknennia kartynhu [The history of karting]. Available at: https://www.karting.ua›istoriya-vozniknoveniya-karti

Liang L., Tian L., Xie J., Xu J., Zhang, W. (2021) Optimal pricing model of car-sharing: market pricing or platform pricing. Industrial Management & Data Systems, 121(3), 594–612. Available at: https://doi.org/10.1108/IMDS-04-2020-0230

Xiong Y., Gan J., An B., Miao C., Soh Y. C. (2016) Optimal Pricing for Efficient Electric Vehicle Charging Station Management. Available at: https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2016/pdfs/p749.pdf

Go Kart Market by Type (Electric, Gasoline, and Others), Application (Rental and Racing), and Seating Capacity (Single and Double Seater): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2030. Available at: https://www.alliedmarketresearch.com/go-kart-market-A13131.

Sathish kumar, Vignesh A. DESIGN AND ANALYSIS OF AN ELECTRIC KART. : 2nd Virtual National Conference on Advancement in Materials Processing Technology (AMPT-2020) 31st October 2020 – 2nd November 2020, Organized by Department of Metallurgical and Materials Engineering, NIT JAMSHEDPUR. Available at: https://www.researchgate.net/publication/345416536_DESIGN_AND_ANALYSIS_OF_ELECTRIC_GO_KAR

Indoor Karting Market Size 2022 Global Growth, Opportunities, Trends, Regional Overview, Leading Company Analysis, And Key Country Forecast to 2029. Available at: https://www.digitaljournal.com/pr/indoor-karting-market-size-2022-global-growth-opportunities-trends-regional-overview-leading-company-analysis-and-key-country-forecast-to-2029#ixzz7Zybp X7OB

Karsherinh v Ukraini: shcho tse take i yak pratsiuie na realnomu prykladi [Car sharing in Ukraine: what it is and how it works on a real example]. Available at: https://hotline.finance/ua/articles/karshering-v-ukrajini-shcho-ce-take-i-yak-pracyuye-na-realnomu-prikladi.

Klasychnyi prokat y karsherinh: u chomu riznytsia? Perevahy ta nedoliky [Classic rental and car sharing: what's the difference? Advantages and disadvantages]. Available at: https://autoprokat.net.ua/ua/articles/%D0%BAlasichnij-prokat-i-karsher%D1%96ng.html.

A European Green Deal. Available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Official Documents System of the United Nations. Available at: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/258%20&Lang=E

Mrykhina O.B., Zhukovska V.M., Danylovych T.B., Havryliak A.S., Bohdan P.I. (2020) Model tsinoutvorennia dlia intelektualno-innovatsiinoi produktsii na zasadakh yii hotovnosti do komertsializatsii [Pricing model for intellectually innovative products based on their readiness for commercialization] Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky" – International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", 10. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6414

Bhavsar A., Diallo C., Ülkü M.A. (2021). Towards sustainable development: Optimal pricing and sales strategies for retailing fair trade products. Journal of Cleaner Production, 286. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124990

Kozyk V.V., Mrykhina O.B., Danylovych T.B., Stetsiv I.S., Havryliak A.S., Melnyk V.M. (2021) Zastosuvannia vodnevykh tekhnolohii dlia zabezpechennia yevropeiskykh standartiv ekspluatatsii avtotransportu [Application of hydrogen technologies to ensure European standards of motor vehicle operation]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky" – International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", 11. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7694

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Загорецька, О., Данилович, Т., & Петрушка, Т. (2022). РОЗВИТОК МАЛОГО ЕКОБІЗНЕСУ У СФЕРІ РОЗВАГ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-45
Розділ
ЕКОНОМІКА