РИНОК ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Ключові слова: ринок землі, активізація підприємницької діяльності, аграрна сфера, реформа, сільське господарство

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку ринку землі як інструменту активізації діяльності в аграрній сфері. Визначено, що Україна – це країна із надпотужним аграрним та ресурсним потенціалом, оскільки володіє найбільшими площами сільськогосподарських угідь, а також найродючішими ґрунтами, зокрема чорноземами, в Європі та навіть світі. З’ясовано, що активізація діяльності агропідприємництва можлива за умов, коли у державі ринковий механізм є ефективним, учасники ринку прагнуть до підтримки лише добросовісної конкуренції і роботи на спільний результат – розвиток держави, а уповноважені органи влади підтримують все це результативними і раціональними в контексті певних обставин реформаційними заходами. Визначено, що станом на 6 червня 2022 року у відповідності до реформи ринку землі укладено 102 321 угоду, зокрема найбільше правочинів зареєстровано у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Посилання

Данкевич В., Наумчук В. Стан продовольчої безпеки країни в умовах запровадження ринкового обігу сільськогосподарських земель. The Scientific Heritage. 2021. № 69–1. С. 12–18.

Гуторов О. І., Ковалів О. І. Теоретико-методологічні засади розвитку та інституціонального забезпечення трансформації земельних відносин в Україні. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т, 1. С. 267–279.

Миценко І. М., Решитько Т. В. Проблеми формування ринку землі в Україні в контексті дотримання соціальних гарантій для мешканців сільської місцевості. Центрально-український науковий вісник. Економічні науки. 2019. Вип. 3(36). С. 24–36.

Біла книга «Стратегія розвитку земельних відносин в Україні» / Міністерство аграрної політики та продовольства України, Київ. 2021. URL: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/PDF/Land-strategy_220530_092343.pdf

Шнайдер А. О. Проблеми реалізації земельної реформи та становлення ринку землі в Україні. Студентський вісник НУВГП. 2021. Вип. 1(15). С. 110–113.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України №552-IX 31.03.2020. Офіційний вісник України. 2020. №36. С. 7. Ст. 1185.

Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua

Dankevych V., Naumchuk V. (2021) Stan prodovoljchoji bezpeky krajiny v umovakh zaprovadzhennja rynkovogho obighu siljsjkoghospodarsjkykh zemelj. The Scientific Heritage. № 69–1. S. 12–18.

Ghutorov O. I., Kovaliv O. I. (2019) Teoretyko-metodologhichni zasady rozvytku ta instytucionaljnogho zabezpechennja transformaciji zemeljnykh vidnosyn v Ukrajini. Visnyk KhNAU im. V. V. Dokuchajeva. Serija «Ekonomichni nauky». № 4. T. 1. S. 267–279.

Mycenko I. M., Reshytjko T. V. (2019) Problemy formuvannja rynku zemli v Ukrajini v konteksti dotrymannja socialjnykh gharantij dlja meshkanciv siljsjkoji miscevosti. Centraljno-ukrajinsjkyj naukovyj visnyk. Ekonomichni nauky. Vyp. 3(36). S. 24–36.

Bila knygha «Strateghija rozvytku zemeljnykh vidnosyn v Ukrajini» / Ministerstvo aghrarnoji polityky ta prodovoljstva Ukrajiny, Kyjiv. 2021. Available at: https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/PDF/Land-strategy_220530_092343.pdf

Shnajder A. O. (2021) Problemy realizaciji zemeljnoji reformy ta stanovlennja rynku zemli v Ukrajini. Studentsjkyj visnyk NUVGhP. Vyp. 1(15). S. 110–113.

Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo umov obighu zemelj siljsjkoghospodarsjkogho pryznachennja: Zakon Ukrajiny №552-IX 31.03.2020. Oficijnyj visnyk Ukrajiny. 2020. № 36. S. 7. St. 1185.

Ministerstvo aghrarnoji polityky ta prodovoljstva Ukrajiny. Available at: https://minagro.gov.ua

Переглядів статті: 280
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Корюгін, А., & Лобунець, Т. (2022). РИНОК ЗЕМЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-46
Розділ
ЕКОНОМІКА