ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАДИ ТА СТРАТЕГІЙ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ КЕРІВНИКА НА ПІДЛЕГЛИХ

Ключові слова: влада, вплив, керівництво, трудовий колектив, джерела влади в організації, стратегії впливу

Анотація

У статті проаналізовано особливості впливу керівника на підлеглих в різних формах у процесі взаємодії між суб’єктами трудового колективу. Схарактеризовано зміст понять «авторитет» і «влада», а також суміжних із ними категоріями. Також розглянуто використання влади та стратегій впливу на персонал як основи якісних зрушень у групових та міжособистісних процесах. Виявлено міжособистісні та структуральні елементи джерел влади в організації, а також інші ситуаційні характеристики влади. Систематизовано структурні важелі влади, що пов’язана з певною посадою чи роботою (вплив вищого керівництва, важливості цілей та пріоритетів організації). У ході дослідження визначено стратегії впливу, за допомогою яких індивіди чи групи намагаються виявляти владу чи впливати на поведінку інших. Проаналізовано структуральну і ситуаційну влади, що залежать не лише від доступу до інформації, ресурсів і прийняття рішень, а й від уміння співпрацювати при виконанні завдань.

Посилання

Кузьмін О. Є., Мала Н. Т., Мельник О. Г., Процик І. С. Керівництво організацією: навч. посіб. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2008. 244 с.

Організаційна поведінка / Дон Гелрігел та ін; перекл. з англ. І. Тарасюк. М. Зарицка, Н. Гайдукевич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 726 с.

Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту : навч. посіб. Київ : «Кондор», 2006. 664 c.

Савельєва В. С., Єськов О. Л., Вакуленко В. М. Організаційна поведінка. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 192 с.

Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера : навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 360 с.

Тягур Р. С. Словник майбутнього менеджера : навч.-довід. посіб. / укл. Тягур Р. С. Івано-Франківськ : «ІНІН», 2009. 316 с.

Kuzmin O. Ye., Mala N. T., Melnik O. G., Procik I. S. (2008) Kerivnictvo organizaciyeyu [management of the organization]. Lviv: Vi-vo NU «Lvivska politehnika», 244 p.

Orhanizatsiina povedinka [Organizational behavior]. (2001) Don Helrihel ta in; perekl. z anhl. I. Tarasiuk. M. Zarytska, N. Haidukevych. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 726 p.

Osovska G. V., Osovskij O. A. (2006) Osnovi menedzhmentu [basics of management] Kyiv: «Kondor», 2006. 664 p.

Savelieva V. S., Yeskov O. L., Vakulenko V. M. (2012) Orhanizatsiina povedinka [Organizational behavior]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury», 240 p.

Skibicka L. I. (2009) Liderstvo ta stil roboti menedzhera [Leadership and style of work of the manager] Kyiv: Centr uchbovoyi literaturi, 192 p.

Skibicka L. I. (2010) Organizaciya praci menedzhera [Organization of the manager's work] Kyiv: Centr uchbovoyi literaturi, 360 p.

Тyagur R. S. (2009) Slovnik maybutnogo menedzhera [Dictionary of the future manager] ukl. Tyagur R. S. Ivano-FrankIvsk: «ININ», 2009. 316 р.

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Олійник, Н. (2022). ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАДИ ТА СТРАТЕГІЙ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ КЕРІВНИКА НА ПІДЛЕГЛИХ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-28
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ