СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В ГРОМАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: управління відходами, територіальні громади, циркулярна економіка, регіональна політика, поводження з відходами

Анотація

Метою статті є обґрунтування сучасних напрямів управління відходами в територіальних громадах на основі принципів циркулярної економіки. В статті визначено, що управління відходами вимагає локальних рішень, а регіональна та місцева політика поводження з відходами має ґрунтуватися на ієрархії рішень, зверху якої стоїть якість довкілля, а внизу – економічна доцільність. Охарактеризовано кроки для територіальної громади в контексті сучасного управління відходами на основі принципів циркулярної економіки: роздільний збір відходів, компостування, впровадження картування відходів, економічне стимулювання, включення місцевого бізнесу, інформаційно-просвітницькі заходи для громади, підвищення ролі місцевих ЗМІ. Визначено, що сучасне управління відходами в громаді має здійснюватися у системі партнерства з усіма стейкхолдерами, а впровадження окреслених рекомендацій сприятиме впровадженню системи управління відходами на інноваційних засадах.

Посилання

Reducing waste is critical for building a circular economy: Here's how local solutions can get us there. URL: https://www.weforum.org/agenda/2023/02/tackling-waste-is-critical-for-building-a-circular-economy-and-the-solution-is-local/

Vergara V. & Jammi R. (2022). Towards a circular economy: Addressing the waste management threat. URL: https://ieg.worldbankgroup.org/blog/towards-circular-economy-addressing-waste-management-threat

Експерти обговорили як громадам готуватися до реформи управління відходами. URL: https://zerowastelviv.org.ua/eksperty-obgovoryly-yak-gromadam-gotuvatysya-do-reformy-upravlinnya-vidhodamy/

Ковтун Т.А. Логістика ресурсозбереження як інструмент оптимізації поводження з відходами в рамках концепції сталого розвитку. Науково-технічний журнал. 2020. № 1 (21). С. 79–90. DOI: https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-1(21)-79-90

Колодійчук І. А. Формування територіально збалансованих систем управління відходами: регіональний вимір : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 524 с.

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. №820-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

Національний план управління відходами до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. №117-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#Text

Про управління відходами: Закон України від 20 червня 2022 року № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

Програма «Європейський союз для довкілля» підтримує українську промисловість на шляху до “зеленої” відбудови та відновлення. URL: http://www.recpc.org/novyny/ce-benefits-national-conference-2022-ukraine-recovery-reconstruction-ua/

Скільки українців готові сортувати сміття? URL: https://activegroup.com.ua/2021/11/15/skilki-ukraynciv-gotovi-sortuvati-smittya/

Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2021 рік. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2021-rik/

Страпчук С. І. Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. 2020. № 4. Т. 1. С. 114–128. URL: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/25177/1/Strapchuk_Visnyk%20HNAU%204_1.pdf

Сучасне керування відходами відповідно до принципів циркулярної економіки. Посібник курсу ZWA deep level. 2021. 140 с. URL: https://zerowastekharkiv.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/posybnic-lekciye-book-5.pdf

Reducing waste is critical for building a circular economy: Here's how local solutions can get us there. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2023/02/tackling-waste-is-critical-for-building-a-circular-economy-and-the-solution-is-local/

Vergara V. & Jammi R. (2022). Towards a circular economy: Addressing the waste management threat. Available at: https://ieg.worldbankgroup.org/blog/towards-circular-economy-addressing-waste-management-threat

Experts discussed how communities should prepare for the waste management reform. Available at: https://zerowastelviv.org.ua/eksperty-obgovoryly-yak-gromadam-gotuvatysya-do-reformy-upravlinnya-vidhodamy/

Kovtun, T. A. (2020). Resource-saving logistics as a tool for optimizing waste management within the framework of the concept of sustainable development. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal. No. 1 (21) P. 79–90. DOI: https://doi.org/10.31471/2415-3184-2020-1(21)-79-90

Kolodiychuk, I. A. (2020). Formation of territorially balanced waste management systems: regional dimension: monograph. Lviv : DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy», 524 p.

National waste management strategy in Ukraine until 2030. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 8, 2017 No. 820 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

National waste management plan until 2030. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 20, 2019 No. 117 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80#Text

On waste management: Law of Ukraine dated June 20, 2022 No. 2320-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

The "European Union for the Environment" program supports Ukrainian industry on the way to "green" reconstruction and recovery. Available at: http://www.recpc.org/novyny/ce-benefits-national-conference-2022-ukraine-recovery-reconstruction-ua/

How many Ukrainians are ready to sort garbage? Available at: https://activegroup.com.ua/2021/11/15/skilki-ukraynciv-gotovi-sortuvati-smittya/

State of the field of household waste management in Ukraine for 2021. Available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2021-rik/

Strapchuk, S. I. (2020). Sustainable development and circular economy: a comparison of concepts. Visnyk KhNAU im. V. V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky” No. 4. Vol. 1. P. 114–128. Available at: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/25177/1/Strapchuk_Visnyk%20HNAU%204_1.pdf

Modern waste management in accordance with the principles of circular economy. (2021). ZWA deep level course manual. 140 p. Available at: https://zerowastekharkiv.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/posybnic-lekciye-book-5.pdf

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-03-28
Як цитувати
Шишпанова, Н. (2023). СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В ГРОМАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-35
Розділ
ЕКОНОМІКА