ОЦІНКА ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ

Ключові слова: державний борг, зовнішній борг, боргове навантаження, структура державного боргу, лінії тренду, лінійна багатофакторна економетрична модель, точковий прогноз

Анотація

У статті розглянуто та узагальнено основні підходи до визначення сутності поняття державного боргу та його впливу на розвиток економіки. Проведено узагальнений аналіз теорій державного боргу. Проаналізовано стану державного та гарантованого державою боргу України. Побудовано багатофакторну лінійну економетричну модель залежності зовнішнього державного боргу від валового внутрішнього продукту (ВВП), дефіциту державного бюджету, експорту товарів та послуг, перевірено модель на адекватність. Здійснена оцінка тісноту взаємозв’язку між обраними факторами та результативним показником. З використанням сучасних програмно-технічних засобів та середовища Excel для кожного фактора побудовано лінії трендів. Вибрано кращу апроксимаційну залежність, на її основі розраховано прогнозні значення на 2022-2026 рр., оцінено точність прогнозу за статистичними критеріями та коефіцієнтом невідповідності Тейла.

Посилання

Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. 3-те вид., випр. та доп. Київ : Знання, 2000. 587 с.

Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 31.03.2023).

Барановський О. І. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 1 (47). Т. 1, 2016. С. 327-337.

Богдан Т. П. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності. Вісник національного банку України. №4, 2012. С. 8 –15.

Плець І. І. Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2011. Вип. 7. Т. 2. C. 417-427.

Галайко Н. В. Сутність і значення боргової безпеки в системі економічної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Випуск 2. С. 24-33.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua (дата звернення: 23.03.2023).

Стрілець Вікторія. Моделі управління державним боргом у зарубіжних країнах та можливості їх адаптації в Україні. URL: https://iaa.org.ua/portfolio (дата звернення: 23.03.2023).

Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.03.2023).

Маханець Л.Л. Моделювання раціональної структури державного боргу. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 49. С. 204-209.

Zahorodnij A. H., Vozniuk H. L., Smovzhenko (Ed.). (2000)/ Finansovyj slovnyk [Financial dictionary]. (3nd ed.). Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy № 2456-VI vid 08.07.2010 [Budget Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian]

Baranovskyi O. I. (2016). Doslidzhennia teoretychnykh zasad borhovoi bezpeky derzhavy [Research on theoretical background of debt security of state] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 1 (47). T. 1, 327-337. [in Ukrainian]

Bohdan T. P. (2012). Borhova bezpeka ta yii rol u harantuvanni finansovoi stabilnosti [Debt security and its role in safeguarding financial stability]. Visnyk natsionalnoho banku Ukrainy, 4, 8–15. [in Ukrainian]

Plets' I. I. (2011). Teoretychni aspekty doslidzhennia formuvannia derzhavnoho borhu [The theoretical aspects of research of forming of national debt]. Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 7(2), 417-427. [in Ukrainian]

Halaiko N. V. (2017). Sutnist' i znachennia borhovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Essence and significance of debt security in the system of economic security of the state]. Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna, 2, 24-33. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [The official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua [in Ukrainian]

Strilets' Viktoriia. Modeli upravlinnia derzhavnym borhom u zarubizhnykh krainakh ta mozhlyvosti ikh adaptatsii v Ukraini [Models of management of the sovereign Borg in foreign countries and the possibility of their adaptation in Ukraine]. Retrieved from: https://iaa.org.ua/portfolio [in Ukrainian]

Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official web-site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Makhanets' L. L. (2020). Modeliuvannia ratsional'noi struktury derzhavnoho borhu [Modeling of rational state debt structure]. Prychornomors'ki ekonomichni studii, 49, 204-209. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Галайко, Н. (2023). ОЦІНКА ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ НА ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-73
Розділ
ЕКОНОМІКА