РИНОК ЗЕМЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

Ключові слова: земельна реформа, ринок землі, продовольча безпека, інвестиційний клімат, нормативно-грошова оцінка

Анотація

У положеннях наукової статті здійснено аналіз передумов та основних етапів земельної реформи в Україні. Наголошено на важливості земельного ресурсу у забезпеченні продовольчої безпеки світу загалом та України зокрема. Визначено поняття «земельної реформи» як комплексу заходів, що здійснюються з метою реформування відносин власності на землю та врегульовуються чинним законодавством. Проаналізовано результати функціонування ринку землі, наголошено на позитивних зрушеннях, що відбулися за період функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та на недоліках окресленого періоду. Окреслено можливості учасників ринку, які закріплені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Визначено можливі перспективи подальшого розвитку ринку земель України.

Посилання

Україна входить в ТОП-10 країн світу за площами орних земель. URL: https://superagronom.com (дата звернення: 09.03.2023).

Сільське господарство під час війни: зміна пріоритетів. URL: https://ukurier.gov.ua (дата звернення: 10.03.2023).

Калетнік Г.М., Томляк Т.С Актуальні проблеми земельних відносин в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 79-97.

Гадзало Я.М. Чи вистачить Україні продовольства в умовах пандемії. URL: https://www.facebook.com/watch/?v=643348183658284 (дата звернення: 08.03.2023).

У світі зросла кількість людей, які зіткнулися з голодом – ООН. URL: https://www.slovoidilo.ua (дата звернення: 15.03.2023).

Практика розгляду судами земельних спорів: Документ n0081700-03 від 01.09.2003 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.03.2023).

Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю): Закон України від 08.01.2004 р. № 2242-III // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 24.03.2023).

Проєкт Закону про ринок земель: Закон України від 09.12.2011 р. № 9001-д // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 24.03.2023).

ЄС висловив підтримку відкриттю ринку землі в Україні і назвав умови успіху. URL: https://www.eurointegration.com.ua (дата звернення: 14.03.2023).

Нізалов Д. Стратегія земельної реформи в Україні до 2024 року. URL: https://voxukraine.org (дата звернення: 10.03.2023).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-IX// База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.uа (дата звернення: 21.03.2023).

В Україні підбили підсумки першого року роботи ринку землі. URL: https://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 24.03.2023).

Реформа землі у Польщі як приклад для України: основні етапи і цікаві факти. URL: https://agro.24tv.ua (дата звернення: 24.03.2023).

Земля і люди: як вплине ринок землі на фермерів, агрохолдинги і на простих селян. URL: https://www.radiosvoboda.org (дата звернення: 10.03.2023).

Лузан Ю.А. "Кінцева мета приватизації земель – надати мільйонам селян права власності на землю як функціонуючий капітал". URL: https://propozitsiya.com/ua/yuriy-luzan-kinceva-meta-privatizaciyi-zemel-nadati-milyonam-selyan-prava-vlasnosti-na-zemlyu-yak (дата звернення: 20.03.2023).

Низький старт» ринку землі: чи буде користь для селян та для економіки. URL: https://www.radiosvoboda.org (дата звернення: 19.03.2023).

Ukraina vkhodyt v TOP-10 krain svitu za ploshchamy ornykh zemel [Ukraine is among the top 10 countries in the world in terms of arable land area]. Available at: https://www.growhow.in.ua/ukraina-vkhodyt-v-top-10-krain-svitu-za-ploshchamy-ornykh-zemel/ (accessed March 9, 2023).

Silske hospodarstvo pid chas viiny: zmina priorytetiv [Agriculture during the war: changing priorities]. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas-vijni-zmina-prioritet/ (accessed March 10, 2023).

Kaletnik H., Tomliak T. (2022) Aktualni problemy zemelnykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu ta shliakhy yikh vyrishennia [Actual problems of land relations in the conditions of martial law and the way of their resolution]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. Vol. 2 (60), pp. 79-97. (in Ukrainian)

Gadzalo Y. Chy vystachyt Ukraini prodovolstva v umovakh pandemii? [Will Ukraine have enough food during the pandemic?]. Available at: https://www.facebook.com/watch/?v=643348183658284 (accessed March 8, 2023).

U sviti zrosla kilkist liudei, yaki zitknulysia z holodom – OON [The number of people facing hunger has increased in the world – UN]. Available at: https://www.slovoidilo.ua/2022/07/07/novyna/suspilstvo/sviti-zrosla-kilkist-lyudej-yaki-zitknulysya-holodom-oon (accessed March 15, 2023).

Praktyka rozghliadu sudamy zemelnykh sporiv: Dokument n0081700-03 vid 01.09.2003 r. / Verkhovna Rada Ukrainy [Practice of consideration of land disputes by courts: Document n0081700-03 dated September 1, 2003 / Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0081700-03#Text (accessed March 15, 2023).

Pro uhody shchodo vidchuzhennia zemelnoi chastky (paiu): Zakon Ukrainy vid 08.01.2004 r. № 2242-III // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [On agreements regarding the alienation of a land share (share): Law of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2242-14#Text (accessed March 24, 2023).

Proiekt Zakonu pro rynok zemel: Zakon Ukrainy vid 09.12.2011 r. № 9001-d // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [Draft Law on the Land Market: Law of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua (accessed March 24, 2023).

YeS vyslovyv pidtrymku vidkryttiu rynku zemli v Ukraini i nazvav umovy uspikhu [The EU expressed support for the opening of the land market in Ukraine and named the conditions for success]. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/13/7102973/ (accessed March 14, 2023).

Nizalov D. Stratehiia zemelnoi reformy v Ukraini do 2024 roku [Strategy of land reform in Ukraine until 2024]. Available at: https://voxukraine.org/strategiya-zemelnoyi-reformi-v-ukrayini-do-2024-roku/ (accessed March 10, 2023).

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: Zakon Ukrainy vid 31.03.2020 r. № 552-IX [On the introduction of changes to some legislative acts of Ukraine regarding the conditions for the circulation of agricultural land: Law of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (accessed March 21, 2023).

V Ukraini pidbyly pidsumky pershoho roku roboty rynku zemli [Ukraine summed up the results of the first year of the land market]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-pidbili-pidsumki-pershogo-roku-roboti-rinku-zemli (accessed March 24, 2023).

Reforma zemli u Polshchi yak pryklad dlia Ukrainy: osnovni etapy i tsikavi fakty [Land reform in Poland as an example for Ukraine: main stages and interesting facts]. Available at: https://agro.24tv.ua/reforma-zemli-polshhi-yak-priklad-dlya-ukrayini-novini-ukrayini_n1641531 (accessed March 24, 2023).

Zemlia i liudy: yak vplyne rynok zemli na fermeriv, ahrokholdynky i na prostykh selian [Land and people: how the land market will affect farmers, agricultural holdings and ordinary peasants]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/zemlia-i-liudy-yak-vplyne-rynok-zemli-na-fermeriv-ahrokholdynhy-i-na-prostykh-selian/31335274.html (accessed March 10, 2023).

Luzan Yu. Kintseva meta pryvatyzatsii zemel – nadaty milionam selian prava vlasnosti na zemliu yak funktsionuiuchyi kapital [The ultimate goal of land privatization is to give millions of peasants ownership rights to land as functioning capital]. Available at: https://propozitsiya.com/ua/yuriy-luzan-kinceva-meta-privatizaciyi-zemel-nadati-milyonam-selyan-prava-vlasnosti-na-zemlyu-yak (accessed March 20, 2023).

Nyzkyi start» rynku zemli: chy bude koryst dlia selian ta dlia ekonomiky [Low start" of the land market: will it benefit the peasants and the economy]. Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/zemlya-selo-rynok-apk-zakon-fermery-reidery/31417258.html (accessed March 19, 2023).

Переглядів статті: 230
Завантажень PDF: 225
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Яремчук, Н., & Краска, В. (2023). РИНОК ЗЕМЛІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-67
Розділ
ЕКОНОМІКА