ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Тетяна Сабецька Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5742-2595
Ключові слова: підприємництво, соціальне підприємництво, соціальний бізнес, соціальне підприємство, бізнес-модель

Анотація

Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «соціальне підприємництво», а також вивченню особливостей зародження, становлення та історичного розвитку соціального підприємництва. Зазначено, що соціальне підприємництво є інструментом, здатним працювати на досягнення соціальних цілей та нівелювати диспропорції в суспільному розподілі капіталу. У статті проаналізовано історію виникнення та подальшого розвитку соціального підприємництва. Досліджено природу та розкрито економічний зміст поняття «соціальне підприємництво». Акцентована увага на вивченні існуючих наукових підходів до трактування категорії «соціальне підприємництво», аналізі особливостей та відмінностей кожного з них. Визначено основні критерії, що дозволяють ідентифікувати соціальне підприємництво та продемонструвати його відмінності від традиційного бізнесу, державної соціальної політики та благодійної діяльності громадських організацій. Сформовано підхід до визначення соціального підприємництва як специфічного виду економічної діяльності, що поєднує в собі отримання прибутку з реальною спрямованістю на вирішення актуальних соціальних проблем.

Посилання

Кірєєва О.Б. Соціальне підприємництво як засіб соціального розвитку. Проблеми управління соціальним та гуманістичним розвитком : матеріали ІІІ регіон. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В.Г. Вікторова. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2009. С. 79–82.

Косович Б. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 77–81.

Лункіна Т., Іваненко Г. Особливості розвитку соціального підприємництва: закордонний досвід. Modern Economics. 2019. № 1 (5). С. 142–147.

Матвієнко-Біляєва Г.Л. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності в сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 390–394.

Назарук В. Соціальні підприємства – новий тренд в Україні. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/sotsialni-pidprijemstva-novij-trend-v-ukrajini-338577.html (дата звернення: 03.02.2023).

Наумова Н.О. Орієнтири державної політики стимулювання розвитку соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. Вип. 2(106). С. 84–88.

Сотула О.В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки. Ефективна економіка. 2013. № 4. С. 97–70. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1988 (дата звернення: 15.03.23).

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

Соціальне підприємництво та інклюзія: досвід українських міст. Кейс-стаді. Київ : «Партнерство для розвитку міст», 2020. 50 с.

Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємництва URL: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf (дата звернення: 09.03.2023).

Defourny J., Nyssens М. Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship. 2010. Vol.1 No. 1 pp. 32–53.

Dees, J.G. The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University's Fuqua School of Business, 2001. URL: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf (дата звернення: 14.03.23).

Kirieieva O.B. (2009), Sotsialne pidpryiemnytstvo yak zasib sotsialnoho rozvytku [Social entrepreneurship as a means of social development]. Probl. upr. sots. ta humanist. rozv. : materialy III rehion. nauk.-prakt. konf. / za zah. red. V.H. Viktorova. Dnipro : DRIDU NADU, 2009. 79–82 [in Ukrainian].

Kosovych B. (2020), Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini: aktualni pytannia stanovlennia [Social entrepreneurship in Ukraine: current issues of formation]. Ekonomika ta derzhava, vol. 3, 77–81 [in Ukrainian].

Lunkyna, T. and Ivanenko, G. (2019), Osoblyvosti rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva: zakordonnyi dosvid [Features of the Development of Social Entrepreneurship: Foreign Experience]. Modern Economics, vol. 1 (5), 142–147 [in Ukrainian].

Matvienko-Bilyayeva, G.L. (2016), Rozvytok ta stanovlennia sotsialnoho pidpryiemnytstva ta sotsialnoi vidpovidalnosti v suchasnykh umovakh [Development and formation of social entrepreneurship and social responsibility in the modern conditions]. Economy and Society, no. 7, 390–394 [in Ukrainian].

Nazaruk V. (2016), Sotsialni pidpryiemstva – novyi trend v Ukraini [Social entrepreneurship is a new trend in Ukraine]. Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/sotsialni-pidprijemstva-novij-trend-v-ukrajini-338577.html (Accessed 03.02.2023) [in Ukrainian].

Naumova N.O. (2022), Oriientyry derzhavnoi polityky stymuliuvannia rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Landmarks of the state policy of stimulating the development of social entrepreneurship in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 2 (106), 84–88 [in Ukrainian].

Sotula O.V. (2013), Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiina model rozvytku ekonomiky [Social entrepreneurship as an innovative model of economic development]. Efektyvna ekonomika, vol. 4, 67–70 [in Ukrainian].

Svinchuk A.A., Kornetskyi A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ia. et al. (2017), Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change]: manual, Kyiv, 188 p. [in Ukrainian].

Sotsialne pidpryiemnytstvo ta inkliuziia: dosvid ukrainskykh mist [Social entrepreneurship and inclusion: the experience of Ukrainian cities]. Keis-stadi. Kyiv: “Partnerstvo dlia rozvytku mist”, 2020. 50 p. [in Ukrainian].

Sprekli F. (2011), Posibnyk z planuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva [Handbook for planning social entrepreneurship]. Available at: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf (Accessed 09.03.2023).

Defourny J., Nyssens М. (2010), Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Social Entrepreneurship. Vol. 1 No. 1, 32–53.

Dees J.G. (2001), The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. Duke University's Fuqua School of Business. Available at: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf (Accessed 14.03.23).

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Сабецька, Т. (2023). ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-44
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ