ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: податкова звітність, податкова документація, форми звітності, строки подання звітності, шляхи подання звітності, електронна звітність

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням формування та подання податкової звітності. Визначено значення та роль податкової звітності в системі бухгалтерської звітності підприємства. Проаналізовано основні класифікаційні ознаки податкової звітності. Встановлено порядок складання і строки подання різних форм податкової звітності до органів державної служби, визначено відповідальність за недотримання та порушення даного порядку. Визначено шляхи подання платниками податків податкової документації.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Податковий кодекс України від 2.12.2010 р.№ 2755-VI [із змінами та доповненнями]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17ed20201107#Text

Карпенко Н. Основні вимоги формування податкової звітності бюджетними установами. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 1-2. С. 55-57. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2016/01/13.pdf

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України: Наказ державної податкової служби № 516 від 14 червня 2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0516837-12

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 № 73 [із змінами та доповненнями]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Re22868?an=1

Матюха М.М. Облік і звітність в оподаткуванні : опорний конспект лекцій. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. С. 217–219.

Алгоритм подання звітності з використанням сервісу «Електронний кабінет платника». URL: https://dn.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-485163.html

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 No. 996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20201107#Text

Karpenko N. (2016) Osnovni vymohy formuvannia podatkovoi zvitnosti biudzhetnymy ustanovamy [Basic requirements for the formation of tax reporting by budget institutions] Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 1-2, 55-57. Available at: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2016/01/13.pdf

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo pryimannia ta kompiuternoi obrobky podatkovoi zvitnosti platnykiv podatkiv v orhanakh DPS Ukrainy: Nakaz derzhavnoi podatkovoi sluzhby № 516 vid 14 chervnia 2012 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0516837-12

Nacionaljne polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku 1 "Zaghaljni vymoghy do finansovoji zvitnosti" vid 07.02.2013 # 73 [iz zminamy ta dopovnennjamy. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/Re22868?an=1

Matjukha M.M. (2018) Oblik i zvitnistj v opodatkuvanni: opornyj konspekt lekcij. Kyiv: DP «Vyd. Dim «Personal», s. 217–219.

Alghorytm podannja zvitnosti z vykorystannjam servisu «Elektronnyj kabinet platnyka». Available at: https://dn.tax.gov.ua/media-ark/local-news/print-485163.html

Переглядів статті: 246
Завантажень PDF: 334
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Мачак, Т., Ткаченко, О., & Дубина, О. (2023). ПОНЯТТЯ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-20
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ