РОЛЬ ФІНАНСІВ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: туристичні підприємства, готельно-ресторанні підприємства, бізнес-планування, фінансовий план, фінансові ресурси, інвестиції

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі фінансів у бізнес-плануванні готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Акцентовано увагу на тому, що розробка бізнес-плану є важливим елементом для управління функціонуванням та розвитком підприємства. Розкрито сутність, функції та цілі бізнес-планування. Зазначено, що вітчизняне законодавство сьогодні нормативно не закріплює за підприємствами обов'язковість розробки бізнес-плану. Окреслено спектр використання бізнес плану як інструмента для залучення зовнішніх фінансових ресурсів, та для розвитку підприємства від реорганізації власного потенціалу. Зазначено, що сфера діяльності, особливості підприємства та специфіка майбутнього проєкту дозволяють розробляти унікальні бізнес-плани. Розкрито особливе значення розділу бізнес-плану «Фінансовий план» для прийняття кінцевого рішення щодо прийнятності підприємницького проекту для подальшої його реалізації.

Посилання

Гапоненко Г.І., Євтушенко О.В., Шамара І.М. Значення бізнес-плану для ефективного функціонування підприємств туристичної індустрії в умовах кризи. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія “Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм”. 2020. Вип. 11. С. 104–110.

Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Сальнікова М.В. Бізнес-планування як ефективний метод антикризового управління компанією: теоретико-методологічний аспект. Причорноморські економічні студії. 2018. Випуск 32. С. 83–87. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/32_2018/18.pdf

Кондратюк О.М., Пшеничний В.І. Бізнес-планування в підприємницькому середовищі: теоретичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Випуск 26, частина 1. С. 90–94. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/19.pdf

Макаренко С.М., Олійник Н.М. Бізнес-планування : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» рівня вищої освіти «бакалавр». Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. 224 с.

Македон В.В. Бізнес-планування: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009, 236 с.

Мельниченко С.В., Шеєнкова К.А. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія. Київ. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 264 с.

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 379 с.

Юрко І.В. Бізнес-планування в готельно-ресторанному господарстві : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ступеня бакалавра. Полтава : ПУЕТ, 2019. 123 с.

Haponenko H.I., Yevtushenko O.V., Shamara I.M. (2020) Znachennya biznes-planu dlya efektyvnoho funktsionuvannya pidpryyemstv turystychnoyi industriyi v umovakh kryzy [The value of a business plan for the effective functioning of tourism industry enterprises in crisis conditions]. Visnyk KHNU imeni V.N. Karazina. Seriya “Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm”, vol. 11, pp. 104–110.

Hurbyk YU.YU., Bilyayev S.S., Salʹnikova M.V. (2018) Biznes-planuvannya yak efektyvnyy metod antykryzovoho upravlinnya kompaniyeyu: teoretyko-metodolohichnyy aspekt [Business planning as an effective method of anti-crisis management of the company: theoretical and methodological aspect]. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, vol 32, pp. 83–87. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/32_2018/18.pdf

Kondratyuk O.M., Pshenychnyy V. . (2019). Biznes-planuvannya v pidpryyemnytsʹkomu seredovyshchi: teoretychnyy aspekt [Business planning in the entrepreneurial environment: theoretical aspect]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, vol 26, part 1, pp. 90–94. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/19.pdf

Makarenko S.M., Oliynyk N.M. (2017) «Biznes-planuvannya» [Business planning"] Navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya studentiv spetsialʹnosti 073 «Menedzhment» rivnya vyshchoyi osvity «bakalavr». [Educational and methodological manual for students of the specialty 073 "Management" of the "bachelor" level of higher education]. Kherson: TOV «VKF «STAR» LTD», 224 p.

Makedon V.V. (2009) Biznes-planuvannya: navch. posib. [Business planning: teaching. manual] Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 236 p.

Melʹnychenko S.V. (2015).Upravlinnya biznes-protsesamy v turyzmi: monohrafiya [Management of business processes in tourism: monograph]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 264 p.

Pokropyvnyy S.F., Sobolʹ S.M., Shvydanenko H.O. (2002). Biznes-plan: tekhnolohiya rozrobky ta obgruntuvannya : navchalʹnyy posibnyk. [Business plan: development technology and substantiation: study guide]. Kyiv KNEU, 379 p.

Yurko I.V. (2019) Biznes-planuvannya v hotelʹno-restorannomu hospodarstvi : navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya navchalʹnoyi dystsypliny studentamy spetsialʹnosti 241 Hotelʹno-restoranna sprava osvitnya prohrama «Hotelʹno-restoranna sprava» stupenya bakalavra. [Business planning in the hotel and restaurant business: educational and methodological guide for independent study of the academic discipline by students of the specialty 241 Hotel and restaurant business educational program "Hotel and restaurant business" bachelor's degree]. Poltava: PUET, 123 p.

Переглядів статті: 149
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Дугієнко, Н., & Дугієнко, О. (2023). РОЛЬ ФІНАНСІВ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-16
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА