ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Людмила Крот Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-9999-0144
  • Єлизавета Лижова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-7014-6545
Ключові слова: прибуток, витрати, аналіз, фактор, оцінка, вплив

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методичних підходів до аналізу витрат на виробництво органічної продукції, оцінці їх впливу на формування прибутку переробного підприємства. Проведено факторний аналіз прибутку від реалізації органічної продукції. Визначено, що на зміну його величини вплинули: зміни рівня цін на окремі види круп і пластівців, зміни обсягу реалізації продукції, структурні зрушення, собівартість продукції. Зазначено, що обов’язкова сертифікація, особливі умови зберігання органічної сировини впливають на склад та структуру витрат при виробництві органічних продуктів харчування. З метою контролю динаміки витрат використано метод «витрати–випуск–прибуток» (CVP-аналіз), базовими елементами якого є: ціна продукції, обсяг продажу; змінні витрати на одиницю продукції; постійні витрати за певний проміжок часу. У процесі CVP-аналізу обчислено та проаналізовано точку беззбитковості. Розраховано прогнозний рівень прибутку за умов зростання обсягу виробництва і реалізації органічної продукції та зниження постійних витрат.

Посилання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Київ : Ника-Центр, 2007. 487 с.

Боговіна Ю.М. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток» як інструмента управління витратами підприємства. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2014. Вип. 4(9). С. 187–192.

Аналіз господарської діяльності : підручник / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 320 с.

Колісник Г.М. Витрати підприємницького сектора України: методологія та практика : монографія. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22718/1/Монографія.pdf (дата звернення: 07.05.2022).

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2003. 278 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 662 с.

Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, А.М. Павліковський; 7-е вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2008. 552 с.

Романова Т.В. Даровський Є.О. Чинники, що впливають на збільшення прибутку підприємств України в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2015. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976

Офіційний сайт ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів». URL: https://skviryanka.com.ua (дата звернення 13.06.2022)

Blank, I.A. (2007). Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of Financial Management]. Kyiv: Nika-Centr, 487 p. (in Ukrainian)

Bohovina, Yu. M. (2014). Analiz systemy “vytraty–vypusk–prybutok” yiak instrument upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Analysis of the "cost-output-profit" system as an enterprise cost management tool]. Informatsiini technologii v osviti, nautsi ta vyrobnytstvi – Information technologies in education, science and production, 4(9), 187–192.

Kindratska, H.I., Zahorodnii, A.H., & Kulyniak, Yu.I. (2019). Analiz gospodarskoiy diialnosti [Analysis of economic activity]. Lviv : Vydavnytsvo Lvivskoiy Politekhniky. 320 p. (in Ukrainian)

Kolisnyk, H.M. (2016) Vytraty pidpryiemnytskogo sektora Ukrainy: metodologiia ta praktyka [Costs of the entrepreneurial sector of Ukraine: methodology and practice]. Uzhgorod: PP”AUTDOR-SHARK”, 360 p. (in Ukrainian)

Mets, V.O. (2003). Ekonomichnyi analiz finansovyh rezultativ ta finansovogo stanu pidpryemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the enterprise]. Kyiv: Vyshcha shkola, 278 p. (in Ukrainian)

Savytska, H.V. (2010) Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryemstva [Economic analysis of enterprise activity]. Kyiv: Znannia, 662 p. (in Ukrainian)

Podderohin, A.M., Buriak, L.D., Nam, H.H., & Pavlikovskyi A.M. (2008) Finansy pidpryiemstv [Finance of enterprises]. Kyiv: KNEU, 552 p. (in Ukrainian)

Romanova, T.V., & Darovskyi Ye. O. (2015) Chynnyky, shcho vplyvaiut na zbilshennia prybutku pidpryiemstv Ukrainy v suchasnyh umovah [Factors affecting the increase in the profit of Ukrainian enterprises in modern conditions]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3976

Ofitsiinyi sait TOV “Skvyrskyi kombinat hliboproduktiv [Skvir bakery products factory]. Available at: https://skviryanka.com.ua

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 205
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Крот, Л., & Лижова, Є. (2022). ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-84
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ