МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: ефективність енергетичної безпеки, система безпеки, енергетична безпека, методичні підходи, регулювання рівня безпеки

Анотація

Розглянуто проблему «системності» критеріїв безпековості газової сфери в Україні, де обґрунтовано та проаналізовано сутнісне наповнення кожного з них. За критерієм безпековості – стимулювання діяльності надророзробників; за критерієм дотримання енергетичної безпеки –забезпечення вільного доступу усіма учасниками газового ринку до ресурсу АТ »Укргазвидобування» та пропагування дотримання конкурентних механізмів (акумуляція та активізація зусиль щодо співпраці з іноземними партнерами в напрямі розвитку підземної газової інфраструктури); збільшення видобутку газу та буріння нових свердловин шляхом залучення незалежних суб’єктів; формування електронних аукціонів щодо вільного доступу суб’єктів, які можуть проводити георозвідувальні роботи щодо буріння свердловин та іншої діяльності націленої на збільшення видобутку газу; за критерієм досягнення енергетичної безпеки газової сфери – запровадити інформативну систему «електронний паспорт ліцензіата» та мобільного додатку «Енергетика онлайн». За критерієм доступності енергетичної безпеки газової сфери – посилення ролі регулювання діяльності суб’єктів ринку газу через моніторинг, ліцензування та контроль з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За п’ятим критерієм – застосування нових форм організації взаємовідносин між важливими складовими інноваційного розвитку виробництва, освітньо-науковим простором та інформацією. За шостим критерієм – збільшення власного видобутку природнього газу, а також розвідку та видобуток газу. За сьомим критерієм (безпековості газової сфери) – проєкти по редизайну газових мереж.

Посилання

Висновок на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами для видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022) 19.04.2022 р. №96. Комітет з питань фінансів, податків та митної політики. ВР України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1273952

Галянт С.Р., Павлова О.М., Павлов К.В. Інституціональне середовище функціонування газорозподільних підприємств: моніторинг та стимулювання : монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 232 с.

ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного». Від 15.03.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2139-20#Text

Кащук Д. (н.д.). Як не втратити видобуток нафти і газу в Україні. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/11/689064/

Крихівська Н.О. Про заходи формування партнерських відносин між освітніми, науковими та виробничими структурами нафтогазового комплексу. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи, (Івано-Франківськ, 21-23.09.2016 р.). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2016. С. 32–34.

Маркін Я. (н.д.). Відновлення української енергетики: як розвиватися після війни. Kosatka. Media. URL: https://kosatka.media/uk/category/blog/news/vosstanovlenie-ukrainskoy-energetiki-kak-razvivatsya-posle-voyny

Набув чинності закон про збільшення ренти на видобуток газу в Україні. Інтерфакс-Україна. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/816901.html

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: https://www.nerc.gov.ua/

Постанова КМУ «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424». Від 10 червня 2022 р. № 666. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666-2022-%D0%BF#Text

Стрішенець О.М. Світові тенденції розвитку економіки енергетики у XXI cт.: адаптація до українських реалій. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 73–79.

Укргазвидобування презентувало потенційним партнерам можливості для співпраці у форматі РЕС. УкрГазВидобування. URL: https://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuvanna-prezentuvalo-potencijnim-partneram-mozlivosti-dla-spivpraci-u-formati-res

Novosad, O., Perevozova, I., Obelnytska, K., & Popadynet, N. et al. Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Accounting, 2021, 7(5), 1073–1084. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.001

Open budget. Міністерство фінансів України. URL: https://openbudget.gov.ua/

Pavlov, K., Pavlova, O., Kupchak, V. Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness, 2019, 11 (3), 87–108. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.06

Romanyuk R., Pavlov K., Pavlova O., Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences». 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854

Vysnovok na proekt Zakonu Ukrainy pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo osoblyvostei vyznachennia rentnoi platy za korystuvannia nadramy dlia vydobuvannia hazu pryrodnoho na period dii voiennoho, nadzvychainoho stanu (reiestr. # 7249 vid 04.04.2022) 19.04.2022 r. #96. Komitet z pytan finansiv, podatkiv ta mytnoi polityky. VR Ukrainy [Conclusion on the draft Law of Ukraine on amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the specifics of determining the rent payment for the use of subsoil for the extraction of natural gas during the period of martial law and state of emergency (reg. No. 7249 dated 04.04.2022) 04.19.2022 No. 96. Committee on Finance, Taxes and Customs Policy. Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1273952

Haliant S.R., Pavlova O.M., Pavlov K.V. (2021) Instytutsionalne seredovyshche funktsionuvannia hazorozpodilnykh pidpryiemstv: monitorynh ta stymuliuvannia: monohrafiia [Institutional environment of functioning of gas distribution enterprises: monitoring and stimulation: monograph]. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf». (in Ukrainian)

ZU «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia dyferentsiiovanoi rentnoi platy za vydobuvannia hazu pryrodnoho». Vid 15.03.2022 [Law «On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine regarding the introduction of differentiated rent payments for natural gas extraction». From 03/15/2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2139-20#Text

Kashchuk, D. (n.d.). Yak ne vtratyty vydobutok nafty i hazu v Ukraini. Ekonomichna pravda [How not to lose oil and gas production in Ukraine. Economic truth]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/11/689064/

Krykhivska N.O. (2016) Pro zakhody formuvannia partnerskykh vidnosyn mizh osvitnimy, naukovymy ta vyrobnychymy strukturamy naftohazovoho kompleksu [On measures to form partnership relations between educational, scientific and production structures of the oil and gas complex]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: Ekonomika ta upravlinnia v naftohazovomu kompleksi Ukrainy: aktualni problemy, realii ta perspektyvy – Materials of the International Scientific and Practical Conference: Economics and management in the oil and gas complex of Ukraine: current problems, realities and prospects (Ivano-Frankivsk, September 21-23, 2016), рр. 32–34. (in Ukrainian)

Markin, Ya. (n.d.). Vidnovlennia ukrainskoi enerhetyky: yak rozvyvatysia pislia viiny. Kosatka. Media [Restoration of the Ukrainian energy industry: how to develop after the war. Kosatka. Media]. Available at: https://kosatka.media/uk/category/blog/news/vosstanovlenie-ukrainskoy-energetiki-kak-razvivatsya-posle-voyny

Nabuv chynnosti zakon pro zbilshennia renty na vydobutok hazu v Ukraini. Interfaks-Ukraina [The law on increasing the rent for gas production in Ukraine has entered into force. Interfax-Ukraine]. Available at: https://interfax.com.ua/news/economic/816901.html

Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh [The National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and communal services]. Available at: https://www.nerc.gov.ua/

Postanova KMU «Pro vnesennia zmin u dodatok 1 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 hrudnia 2021 r. # 1424». Vid 10 chervnia 2022 r. # 666. Kyiv. [Resolution of the CMU «On Amendments to Appendix 1 to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 29, 2021 No. 1424». From June 10, 2022. No. 666. Kyiv]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/666-2022-%D0%BF#Text

Strishenets O.M. (2016) Svitovi tendentsii rozvytku ekonomiky enerhetyky u XXI ct.: adaptatsiia do ukrainskykh realii [Global trends in the development of the energy economy in the 21st century: adaptation to Ukrainian realities]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, vol. 1, pp. 73–79. (in Ukrainian)

Ukrhazvydobuvannia prezentuvalo potentsiinym partneram mozhlyvosti dlia spivpratsi u formati RES. UkrHazVydobuvannia [Ukrgazvydobuvannya presented potential partners with opportunities for cooperation in the RES format. UkrGasVydobuvannya]. Available at: https://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuvanna-prezentuvalo-potencijnim-partneram-mozlivosti-dla-spivpraci-u-formati-res

Novosad, O., Perevozova, I., Obelnytska, K., & Popadynet, N. et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Accounting, vol. 7(5), pp. 1073–1084. DOI: https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.001

Open budget. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Open budget. Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://openbudget.gov.ua/

Pavlov, K., Pavlova, O., Kupchak, V. (2019). Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness, vol. 11 (3), pp. 87–108. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.06

Romanyuk, R., Pavlov, K., Pavlova, O. (2021). Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region. International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», vol. 1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854

Переглядів статті: 154
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Матійчук, Л., Павлова, О., & Павлов, К. (2022). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-74
Розділ
ЕКОНОМІКА