ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ

Ключові слова: життєвий цикл, оцінка, аналіз, управління, екологічні аспекти, сталий розвиток, методологія

Анотація

Подекадна періодизація розвитку методології оцінки життєвого циклу у світі дозволила ідентифікувати основні фактори, які сприяли її успішній трансформації та перетворенню з ізольованої процедури, що впроваджується в окремих компаніях, на всеохопний та універсальний інструмент підтримки сталих управлінських рішень, методична база якого і надалі збагачується та доповнюється. Це, передусім: політичне визнання, стандартизація, поширення знань та інформації. Сучасний етап розвитку оцінки життєвого циклу в Україні можна співставити з періодом «привернення уваги», що мав місце у США та Європі у 60-ті роки ХХ ст.: це окремі ізольовані бізнес-кейси, в яких застосовуються найпростіші методи. Наголошено на необхідності посилення обміну знаннями, створення спеціалізованих платформ, стимулювання дискусії у бізнес-колах та владних інституціях з приводу реалізації практик оцінювання життєвого циклу для подолання наявного розриву.

Посилання

Mazzi A. Introduction. Life cycle thinking. In J. Ren, S. Toniolo (Eds.). Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making. Elsevier, 2020. P. 1–19. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4

Guinée J. B., Heijungs R., Huppes G., Zamagni A., Masoni P., Buonamici R., Ekvall T., Rydberg T. Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. Environmental Science & Technology. 2011. № 45(1). P. 90–96. DOI: https://doi.org/10.1021/es101316v

Матухно О.В., Шматков Г.Г., Бєлоконь К.В., Сибір А.В. Дослідження екологічної безпеки металургійного виробництва методом оцінки життєвого циклу. Екологічні науки. 2019. № 2(29). С. 32–37. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.1.5

Кєуш Л.Г., Коверя А.С. Оцінка життєвого циклу наноматеріалів та їхній вплив на навколишнє середовище. Екологічні науки. 2020. № 2(29). Т.2. С. 119–125. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.2.19

Матіс Є.О., Крот О.П. Метод оцінки життєвого циклу продукту як ефективний комплекс дій щодо екобезпеки хімічної галузі. Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека». 2021. № 9(1). С. 52–57. DOI: https://doi.org/10.52363/2522-1892.2021.1.8

Сагдєєва О.А., Крусір Г.В., Цикало А.Л. Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів. Екологічна безпека. 2018. № 1(25). С. 75–83. DOI: https://doi.org/10.30929/2073-5057.2018.1.75-83

Лебеденко Т.Є., Крусір Г.В., Соколова В.І., Шунько Г.С. Оцінка життєвого циклу готельно-ресторанного комплексу. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2021. № 62. С. 32–37. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-04

Одноріг З.С., Тимчук І.С., Жидун В.І. Використання SimaPro 8 для порівняльного аналізу впливу різних типів автомобілів на довкілля. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. № 28(11). С. 64–67. DOI: https://doi.org/10.15421/40281112

Гелетуха Г.Г., Гайдай О.І. Енергетичний та екологічний аналіз життєвого циклу енергетичного використання пожнивних решток кукурудзи. Теплофізика та теплоенергетика. 2021. № 1(43). С. 51–58. DOI: https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.6

Матіс Є.О. Аналіз програмного забезпечення оцінки екологічності об’єктів навколишнього природного середовища. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. № 1. С. 79–85. DOI: https://doi.org/10.37734/2518-7171-2022-1-13

Коблянська І.І., Ковальова О.М. Планування інновацій з урахуванням екологічних аспектів: огляд сучасних програмних продуктів. Інфраструктура ринку. 2021. № 58. C. 46–51. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct58-9

Бендюг В.І., Комариста Б.М. Життєвий цикл продукту та оцінювання енергетичних витрат. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. 2018. № 35(1311). С. 5–12. DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2018.35.01

Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking. Communication from the commission to the council and the European parliament # COM(2003) 302, 18.06.2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:en:PDF (дата звернення: 12.08.2022).

International Standard Organisation. URL: https://www.iso.org/home.html (дата звернення: 12.08.2022).

Life cycle initiative. URL: https://www.lifecycleinitiative.org/ (дата звернення: 12.08.2022).

European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA). URL: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html (дата звернення: 12.08.2022).

Sala S. Life Cycle Assessment and Evaluation of Solutions Toward Sustainable Development Goals. In: Leal Filho W., Marisa Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds). Partnerships for the Goals. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Cham: Springer, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4_33

Domjan S., Arkar C., Fink R., Medved S. Evaluation of Energy Efficiency of Buildings Based on LCA and LCC Assessment: Method, Computer Tool, and Case Studies. In D. Bienvenido-Huertas (Ed.). Nearly Zero Energy Building (NZEB) – Materials, Design and New Approaches. IntechOpen, 2022. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.101820

Santillán-Saldivar J., Gemechu E., Muller S., Villeneuve J., Young S. B., Sonnemann G. An improved resource midpoint characterization method for supply risk of resources: integrated assessment of Li-ion batteries. The International Journal of Life Cycle Assessment. 2022. № 27 (3). Р. 457–468. DOI: https://doi.org/10.1007/s11367-022-02027-y

Hofbauer B., Tisch A., Schreiber H. Study on the implementation of life cycle assessment and environmental footprint methods in the context of public procurement: final report. 2021. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2779/74025 (дата звернення: 12.08.2022).

European Commission. Making sustainable consumption and production a reality : a guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment. 2010. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521 (дата звернення: 12.08.2022).

ДСТУ ISO 14040:2013. Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=70997 (дата звернення: 12.08.2022).

Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (дата звернення: 12.08.2022).

Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 № 2354-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text (дата звернення: 12.08.2022).

EULasting: EU best practice of life cycle assessment, social, environmental accounting and sustainability reporting. Project # 101047667-ERASMUS-JMO-2021-MODULE. URL: https://jm.snau.edu.ua/en/eu-best-practice-of-life-cycle-assessment-social-environmental-accounting-and-sustainability-reporting/ (дата звернення: 12.08.2022).

Mazzi A. (2020) Introduction. Life cycle thinking. In J. Ren, S. Toniolo (Eds.) Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making. Elsevier, pp. 1–19. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4

Guinée J. B., Heijungs R., Huppes G., Zamagni A., Masoni P., Buonamici R., Ekvall T., Rydberg T. (2011) Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. Environmental Science & Technology, no. 45(1), pp. 90–96. DOI: https://doi.org/10.1021/es101316v

Matukhno O.V., Shmatkov H.H., Bielokon K.V., Sybir A.V. (2019) Doslidzhennia ekolohichnoi bezpeky metalurhiinoho vyrobnytstva metodom otsinky zhyttievoho tsyklu [Study of the environmental safety of metallurgical production by the life cycle assessment method]. Ekolohichni nauky, no. 2(29), pp. 32–37. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.1.5 (in Ukrainian)

Kieush L.H., Koveria A.S. (2020) Otsinka zhyttievoho tsyklu nanomaterialiv ta yikhnii vplyv na navkolyshnie seredovyshche [Life cycle assessment of nanomaterials and their impact on the environment]. Ekolohichni nauky, no. 2(29), pp. 119–125. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.2.19 (in Ukrainian)

Matis Ye.O., Krot O.P. (2021) Metod otsinky zhyttievoho tsyklu produktu yak efektyvnyi kompleks dii shchodo ekobezpeky khimichnoi haluzi [Product life cycle assessment method as an effective complex of actions regarding the eco-safety of the chemical industry]. Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka», no. 9(1), pp. 52–57. DOI: https://doi.org/10.52363/2522-1892.2021.1.8 (in Ukrainian)

Sagdeeva O.A., Krusir H.V., Tsykalo A.L. (2018) Otsinka rivnia ekolohichnoi nebezpeky zvalyshch tverdykh munitsypalnykh vidkhodiv [The assessment of the ecological safety level of the solid municipal waste landfills]. Ekolohichna bezpeka, no. 1(25), pp. 75–83. DOI: https://doi.org/10.30929/2073-5057.2018.1.75-83 (in Ukrainian)

Lebedenko T.Ie., Krusir H.V., Sokolova V.I., Shunko H.S. (2021) Otsinka zhyttievoho tsyklu hotelno-restorannoho kompleksu [Life cycle assessment of the hotel-restaurant complex]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 62, pp. 32–37. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-62-04 (in Ukrainian)

Odnorih Z.S., Tymchuk I.S., Zhydun V.I. (2018) Vykorystannia SimaPro 8 dlia porivnialnoho analizu vplyvu riznykh typiv avtomobiliv na dovkillia [Use of SimaPro 8 for comparative analysis of the influence of different vehicle types on the environment]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no. 28(11), pp. 64–67. DOI: https://doi.org/10.15421/40281112 (in Ukrainian)

Heletukha H.H., Haidai O.I. (2021) Enerhetychnyi ta ekolohichnyi analiz zhyttievoho tsyklu enerhetychnoho vykorystannia pozhnyvnykh reshtok kukurudzy [Energy and ecological analysis of the life cycle of energy use of maize crop residues]. Teplofizyka ta teploenerhetyka, no. 1(43), pp. 51–58. DOI: https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.6 (in Ukrainian)

Matis Ye.O. (2022) Analiz prohramnoho zabezpechennia otsinky ekolohichnosti obiektiv navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Software analysis of the environmental friendliness assessment of the environmental objects]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 1, pp. 79–85. DOI: https://doi.org/10.37734/2518-7171-2022-1-13 (in Ukrainian)

Koblianska I.I., Kovalova O.M. (2021) Planuvannia innovatsii z urakhuvanniam ekolohichnykh aspektiv: ohliad suchasnykh prohramnykh produktiv [Planning innovations taking into account environmental aspects: a review of modern software products]. Infrastruktura rynku, no. 58, pp. 46–51. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct58-9 (in Ukrainian)

Bendiuh V.I., Komarysta B.M. (2018) Zhyttievyi tsykl produktu ta otsiniuvannia enerhetychnykh vytrat [Product lifecycle and estimation of energy consumption]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Khimiia, khimichna tekhnolohiia ta ekolohiia, no. 35(1311), pp. 5–12. DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0821.2018.35.01 (in Ukrainian)

Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking. (2003) Communication from the commission to the council and the European parliament # COM(2003) 302, 18.06.2003. Available at: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:en:PDF (accessed August 12, 2022).

International Standard Organisation. Available at: https://www.iso.org/home.html (accessed August 12, 2022).

Life cycle initiative. Available at: https://www.lifecycleinitiative.org/ (accessed August 12, 2022).

European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA). Available at: https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html (accessed August 12, 2022).

Sala S. (2021) Life Cycle Assessment and Evaluation of Solutions Toward Sustainable Development Goals. In: Leal Filho W., Marisa Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (Eds). Partnerships for the Goals. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4_33

Domjan S., Arkar C., Fink R., Medved S. (2022) Evaluation of Energy Efficiency of Buildings Based on LCA and LCC Assessment: Method, Computer Tool, and Case Studies. In D. Bienvenido-Huertas (Ed.). Nearly Zero Energy Building (NZEB) – Materials, Design and New Approaches. IntechOpen. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.101820

Santillán-Saldivar, J., Gemechu, E., Muller, S., Villeneuve, J., Young, S. B., & Sonnemann, G. (2022) An improved resource midpoint characterization method for supply risk of resources: integrated assessment of Li-ion batteries. The International Journal of Life Cycle Assessment, no. 27 (3), pp. 457–468. DOI: https://doi.org/10.1007/s11367-022-02027-y

Hofbauer B., Tisch A., Schreiber H. (2021) Study on the implementation of life cycle assessment and environmental footprint methods in the context of public procurement: final report. Available at: https://data.europa.eu/doi/10.2779/74025 (accessed August 12, 2022).

European Commission. (2010) Making sustainable consumption and production a reality : a guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment. Available at: https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521 (accessed August 12, 2022).

DSTU ISO 14040:2013 Ekolohichne upravlinnia. Otsiniuvannia zhyttievoho tsyklu. Pryntsypy ta struktura (ISO 14040:2006, IDT) [Environmental management. Life cycle assessment. Principles and structure]. Available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=70997 (accessed August 12, 2022). (in Ukrainian)

Pro otsinku vplyvu na dovkillia [On environmental impact assessment]. Zakon Ukrainy from 23.05.2017 # 2059-VIII Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (in Ukrainian)

Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku [On strategic environmental assessment]. Zakon Ukrainy from 20.03.2018 # 2354-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text (accessed August 12, 2022), (in Ukrainian)

EULasting: EU best practice of life cycle assessment, social, environmental accounting and sustainability reporting. # 101047667-ERASMUS-JMO-2021-MODULE. Available at: https://jm.snau.edu.ua/en/eu-best-practice-of-life-cycle-assessment-social-environmental-accounting-and-sustainability-reporting/ (accessed August 12, 2022).

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Коблянська, І. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ