ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ ЗМІНИ РОЛІ ЛЮДИНИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: людина, людскький карпітал, праця, суспільне виробництво, еволюція, фактори виробнцтва, інтелект

Анотація

У статті досліджено зміни в характері і в розвитку праці, як ключового фактору виробництва. Визначено основні підходи в економічній теорії щодо значення праці в розвитку суспільного виробництва. Показано погляди економічних шкіл та напрямків від класичного періоду до сучасності з питання ролі людини та її праці у формуванні і подальшому розвитку ринкової економіки. Обґрунтовано вплив глобальних перетворень на нові стандарти розвитку людської цивілізації та трансформацію суспільного виробництва. Сформовано причини, що змушують більш глибоко і детально розглядати трудову сферу, але не ізольовано від інших суспільних систем, а в сукупності із взаємовизначеними процесами. Продемонстровано важливість з'єднання і координації всіх виробничих факторів (власне працю, предмети праці і засоби праці) в єдину систему. Запропоновано умови, за яких можна забезпечити швидкий розвиток людського інтелекту та його зворотний вплив на розвиток економіки і суспільства.

Посилання

Прушківська Е. В., Переверзєва А. В. Людський капітал : проблеми та перспективи. Економiчний вісник НГУ. 2007. № 3. С. 17–24.

Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. Сучасні економічні теорії : підручник. Київ : Знання, 2007. 878 с.

Базилевич В. Д. Історія економічних вчень : підручник. У 2 ч. Ч. 1 Київ : Знання, 2000. 582 с.

Дубиніна С. М. Стратегія управління витратами виробництва за рахунок оптимізації продуктивності праці промислового підприємств. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Випуск 38. 2020. С. 32–36.

Сучасна зарубіжна соціальна філософія : хрестоматія. Київ : Либідь, 1996. 384 с.

Панчук Л. В. Транснаціональні корпорації: соціально-економічна сутність. Формування ринкової економіки.: зб. наук. пр. : у 2 ч. Київ : КНЕУ, 2011. Вип. 26, ч. 2. С. 51–58.

Prushkivska E. V., Pereverzieva A. V. (2007) Liudskyi capital : problemy ta perspektyvy [Human capital : problems and prospects]. Ekonomichnyi visnyk NHU – Economic Herald of NMU, 3, 17–24. (in Ukrainian)

Chukhno A. A., Yukhymenko P. I., Leonenko P. M. (2007) Suchasni ekonomichni teorii [Modern economic theories]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Bazylevych V. D. (2000) Istoriia ekonomichnykh vchen [History of economic teachings]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Dubynina S. M. (2020) Stratehiia upravlinnia vytratamy vyrobnytstva za rakhunok optymizatsii produktyvnosti pratsi promyslovoho pidpryiemstv [Production cost management strategy for optimizing labor productivity in industrial enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 38, 32–36. (in Ukrainian)

Suchasna zarubizhna sotsialna filosofiia (1996) [Modern foreign social philosophy]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Panchuk L. V. (2011) Transnatsionalni korporatsii : sotsialno-ekonomichna sutnist [Transnational corporations: socio-economic essence. Formation of market economy]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky – Formation of market economy. (ssue 26, part 2, pp. 51–58. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Паустовська, Т., & Бондарчук, О. (2022). ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ ЗМІНИ РОЛІ ЛЮДИНИ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-39
Розділ
ЕКОНОМІКА