ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ключові слова: місцевий розвиток, соціально-економічна система, конкуренція, ендогенні ресурси, екзогенні фактори

Анотація

У статті проаналізовано підходи, які застосовуються міжнародними організаціями, українськими та закордонними вченими до визначення змісту поняття «місцевий розвиток». Доведено, що реконструкція політичної, соціальної та економічної системи в Україні має багато аспектів. Одним із них, як слід вважати дуже важливим, є місцевий вимір змін, що відбуваються. На підставі проаналізованих підходів до визначення поняття «місцевий розвиток», обґрунтовано, що його слід доповнити конкурентністю – діяльністю соціально-економічної системи у середовищі конкуренції за обмежені ресурси розвитку. Територіальні громади, диспонуючи внутрішніми ресурсами та знаходячись у певному спільному для усіх зовнішньому середовищі, прагнуть максимізувати власні вигоди, досягаючи таким чином попередньо визначених стратегічних цілей розвитку.

Посилання

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрямки дослідження. Економіка України. 2005. № 1. С. 36–42.

Погорєлов Ю.С. Категорія розвитку та її експленарний базис. Теоретичні та прикладні аспекти економіки. 2012. № 27. Т. 1 С. 30–34.

Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. Москва : ОМЕГА-Л, 2006. 464 с.

McCann G., McCloskey S. From the Local to the Global: Key Issues in Development Studies. 2009. London: Pluto Press. 320 s.

Brol R. Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1998. № 785. S. 11–15.

Klasik A. Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 1996. № 734. S. 23–30.

Карий О.І.. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування : монографія. Львів : ВЛП, 2011. 470 с.

Sztando A. Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. Samorząd Terytorialny. 1998. № 11. S. 12–29.

Swinburn G., Goga S., Murphy F. Local Economic Development: a primer developing and implementing local economic development strategies and action plans. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf/337690REVISED0ENGLISH0led1primer.pdf (дата звернення: 15.03.2022).

Бойко Н.І., Васильченко Г.В., Гірчак І.Я., Лукша Є.О., Оленковська Л.П., Парасюк І.Л., Ревенко Т.М., Серебрянська Д.М., Стасюк Р.П. Моделі місцевого економічного розвитку. Успішні практики. 2019. URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/dinaprintweb.pdf (дата звернення: 15.03.2022)

Петрушенко Ю.М. Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Суми : Університетська книга, 2013. 354 с.

Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. 2002. S. 6–18.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Київ : DESPRO, 2012. 88 с.

Ткачук А., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування в громаді. Київ : УКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.

OECD. Smarter Local Economic Development. URL: https://www.oecd.org/cfe/leed/local-development.htm (дата звернення: 21.03.2022).

UN Habitat. Urbanization and development. URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Local%20Economic%20Development%20in%20Practice.pdf (дата звернення 21.03.2022).

World Bank. Local Economic Development. Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf/337690REVISED0ENGLISH0led1primer.pdf (дата звернення: 21.03.2022).

Shubravska O. (2005) Stalyi ekonomichnyi rozvytok: poniattia i napriamky doslidzhennia [Sustainable economic development: concepts and directions of research]. Ekonomika Ukrainy, no 1, pp. 36–42. (in Ukrainian)

Pohorielov Y. (2012) Katehoriia rozvytku ta yii eksplenarnyi bazys. [Category of development and its explanatory basis]. Teoretychni ta prykladni aspekty ekonomiky, no 27, Т. 1, pp. 30–34 (in Ukrainian).

Haponenko A. & Pankrukhin A. (2006) Strategicheskoye upravleniye. М: Omega-L. 464 p. (in Russian)

McCann G. & McCloskey S. (2009) From the Local to the Global: Key Issues in Development Studies. London: Pluto Press, 320 p.

Brol R. (1998) Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no 785, pp. 11–15.

Klasik A. (1996) Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no 734, pp. 23–30.

Karyi O. (2011) Kompleksnyi rozvytok mist: teoriia ta metodolohiia stratehichnoho planuvannia [Integrated urban development: theory and methodology of strategic planning]. Lviv: VLP, 470 p. (in Ukrainian).

Sztando A. (1998) Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. Samorząd Terytorialny, no 11, pp. 12–29.

Swinburn G., Goga S. & Murphy F. Local Economic Development: a primer developing and implementing local economic development strategies and action plans. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf/337690REVISED0ENGLISH0led1primer.pdf (accessed March 5, 2022).

Boiko N., Vasylchenko H., Hirchak I., Luksha Y., Olenkovska L., Parasiuk I., Revenko T., Serebrianska D. & Stasiuk R. Modeli mistsevoho ekonomichnoho rozvytku. Uspishni praktyky [Models of local economic development. Successful practices]. Available at: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/dinaprintweb.pdf (accessed March 15, 2022) (in Ukrainian)

Petrushenko Y. (2013) Teoretychni osnovy staloho mistsevoho rozvytku, oriientovanoho na hromadu: Monohrafiia [Theoretical foundations of sustainable community-oriented local development: Monograph]. Sumy: Universytetska knyha, 354 p. (in Ukrainian)

Okraszewska A., Brzeziński I. & Kwiatkowski J. (2002) Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, pp. 6–18.

Berdanova O., Vakulenko V. (2012) Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku [Strategic planning of local development]. Kyiv: DESPRO, 88 p. (in Ukrainian)

Tkachuk A., Kashevsky V. & Mavko P. (2016) Stratehichne planuvannia v hromadi [Strategic planning in the community]. Kyiv: UKC “Lehalnyi status”, 96 p. (in Ukrainian)

OECD. Smarter Local Economic Development. Available at: https://www.oecd.org/cfe/leed/local-development.htm (accessed March 21, 2022) (in Ukrainian).

UN Habitat. Urbanization and development. Available at: https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Local%20Economic%20Development%20in%20Practice.pdf (accessed March 21, 2022).

World Bank. Local Economic Development. Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf/337690REVISED0ENGLISH0led1primer.pdf (accessed March 15, 2022).

Переглядів статті: 246
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Глинський, Н. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-39
Розділ
ЕКОНОМІКА