ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: інноваційна діяльність, реіндустріалізація економіки, інтелектуальна власність, комерціалізація, інноваційна інфраструктура

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності, видів, особливостей та ролі інноваційної діяльності в умовах реіндустріалізації економіки, а також проблем та ключових напрямів її розвитку в Україні. Визначено зміст та значення інноваційної діяльності у забезпеченні стійкого, безперешкодної розвитку національної економіки. Проаналізовано основні функції інноваційної діяльності, що характеризують її роль у реіндустріалізації економіки України. Досліджено види інноваційної діяльності та їх взаємозв’язок з комерціалізацією інтелектуальної власності. Проаналізовано сучасний стан та визначено особливості інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку та інструменти державної підтримки інноваційної діяльності в контексті реіндустріалізації економіки України.

Посилання

Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник. 3-тє вид. Київ : Знання, 2015.

Kyrylenko, V., Kniazevych, A., & Golovkova, L. (2018). Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 208–218. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-208-218

Никончук В. М. Активізація патентної діяльності як напрям підвищення інноваційного розвитку економіки. Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.73

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations. 3 ed. New York : Free Press.

Moore, A. (2003). Intellectual property, innovation, and social progress: the case against incentive based arguments. Hamline Law Review, 26(3), 602–630. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1973405

Державна служба статистики України. Наукова та інноваційна діяльність України у 2020 р. : стат. збірник. Київ : ДССУ, 2021.

Державна служба статистики України. Капітальні інвестиції за видами активів: щорічні дані. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/kin/arh_kin_u.htm

Верховна Рада України. Закон України №3687-XII від 15.12.1993 р. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

Bazylevych, V. D. (2015). Intelektualna vlasnist: pidruchnyk [Intellectual property: textbook]. 3rd Ed. Kyiv : Znannia. (in Ukrainian)

Kyrylenko, V., Kniazevych, A., & Golovkova, L. (2018). Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 208–218. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-208-218

Nykonchuk, V. M. (2020). Aktyvizatsiia patentnoi diialnosti yak napriam pidvyshchennia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky [Intensification of patent activity as a direction of increasing the innovative development of the economy]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.73 (in Ukrainian)

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations. 3 ed. New York : Free Press.

Moore, A. (2003). Intellectual property, innovation, and social progress: the case against incentive based arguments. Hamline Law Review, 26(3), 602–630. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1973405

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021). Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2020 r.: stat. zbirnyk [Scientific and innovative activity of Ukraine in 2020: statistical report]. Kyiv : DSSU. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2021). Kapitalni investytsii za vydamy aktyviv: shchorichni dani. [Capital investment by type of assets: annual data]. Retieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/kin/ arh_kin_u.htm. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy. (1993). Law of Ukraine №3687-XII of 15.12.1993 Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli [On the protection of rights on inventions and utility models]. Retieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3687-12. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 420
Завантажень PDF: 294
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Вірченко, В., & Вірченко, В. (2022). ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-10
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають