АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: організація обліку, бухгалтерський аутсорсинг, підприємство, аутсорсингові компанії

Анотація

У статті узагальнено функціональну сутність й зміст «аутсорсингу» та його використання в бухгалтерській сфері. Систематизовано тенденції та розкрито існуючі проблеми впровадження бухгалтерського аутсорсингу у сферу обліку з огляду недостатньо чітких положень нормативно-правового регулювання такого виду послуг й існуючих чинників практичного характеру. Наведено характерні особливості та використовувані підходи до оцінювання ефективності варіативних підходів передачі функцій ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності аутсорсингові компанії. Окреслено передумови, проблемні моменти та стримуючі фактори запровадження бухгалтерського аутсорсингу на вітчизняних підприємствах. Сформульовано аргументації про визнання цього інструментарію ефективним засобом мінімізації витрат підприємства та наведено окремі додаткові переваги його застосування в умовах кризової економіки.

Посилання

Ляхович Г.І., Павленко О.В. Переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу 2017. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/20-1.pdf

Переваги аутсорсинга бухгалтерських послуг. URL: https://buh.ua/ua/outsourcing-ofaccounting-services

Скакун Л.С. Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу : автореф. дис. … к.е.н.: 08.00.09; Житомир. держ. технол. ун-т. Житомир, 2010. 21 с.

Kuk M.F. Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Krakow, 2003, s. 39.

Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента : учеб. пособие. Москва : ИНФРА – М, 2006. 288 с.

Закон України «Про зайнятість населення». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

Що таке хмарні обчислення? URL: http://cbto.com.ua/library/cloudcomputing

Кто лучше, бухгалтер или аудиторская компания для аутсорсинга бухгалтерии? // АБА бухгалтерский аутсорсинг. 2014. URL: http://www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/ obshchayainformatsiya/bukhgalteriliauditorskaya organizatsiya.html

Бондаренко Є.В. Визначення ефективності аутсорсингу на підприємствах будівельної галузі. Ефективна економіка. 2011. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_30

Ляхович Г.І. Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 324–328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54

Lyakhovich G.I., Pavlenko O.V. Advantages and disadvantages of accounting outsourcing 2017. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/20-1.pdf

Advantages of outsourcing of accounting services. URL: https://buh.ua/ua/outsourcing-ofaccounting-services

Skakun L.S. (2010) Accounting in the conditions of outsourcing: author's ref. Dis. … Ph.D.: 08.00.09; Zhytomyr. State. Technol. Univ. Zhytomyr, 21 p.

Kuk M.F. (2003) Outsourcing of personal functions, Oficyna Ekonomiczna, Krakow, p. 39.

Anikin B.A., Rudaia Y.L. (2006) Outsourcing and outstaffing: high management technologies: Textbook allowance. Moskva: INFRA – М, 288 p.

Law of Ukraine "On Employment". URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

What is cloud computing? URL: http://cbto.com.ua/library/cloudcomputing

ABA accounting outsourcing (2014), "Who is better, an accountant or an audit company for outsourcing accounting?", available at: www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/obshchayainformatsiya/bukhgalterili auditorskayaorganizatsiya.html

Bondarenko, E.V. (2011), "Definition of outsourcing efficiency at the enterprises of the building industry", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_30

Liakhovich, G.I. (2017), "Stages of accounting outsourcing", Business Inform, [Online], vol. 4, pp. 324328, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54

Переглядів статті: 312
Завантажень PDF: 327
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Яремко, І., & Гузандрова, В. (2022). АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО АКТУАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-6
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ