Mozgova, G., Yevtushenko, V. and Mozgova, A. (2020) “FORMATION OF SOFT SKILLS MARKETING PROFESSIONAL ON THE BASIS OF COMPETENCE APPROACH”, Economy and Society, (22). doi: 10.32782/2524-0072/2020-22-40.