Yazina, V., Vishnikina, O., & Pohrebniak, A. (2021). MODERN SYSTEMS OF AUTOMATION OF EQUIPMENT OF ESTABLISHMENTS OF RESTAURANT ECONOMY. Economy and Society, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-60