Головна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Молодецька О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу,
аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу
Криворізького національного університету

Буркова Л.А.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу,
аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу
Криворізького національного університету

Семеняка Т.В.
асистент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств
гірничо-металургійного комплексу
Криворізького національного університету

Статтю присвячено дослідженню змін, що відбулися у податковій системі України з часів її незалежності. Проведено порівняльний аналіз податкової системи України за період 1991–2016 рр. Проаналізовано сучасний стан податкової системи України, виявлено основні її недоліки. Досліджено склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів.
Ключові слова: податкова система, податок, збір, загальнодержавні податки і збори, місцеві податки і збори, ставка податку.

Молодецкая Е.Н., Буркова Л.А., Семеняка Т.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию изменений, произошедших в налоговой системе Украины со времен ее независимости. Проведен сравнительный анализ налоговой системы Украины за период 1991–2016 гг. Проанализировано современное состояние налоговой системы Украины, выявлены основные ее недостатки. Исследован состав общегосударственных и местных налогов и сборов.
Ключевые слова: налоговая система, налог, сбор, общегосударственные налоги и сборы, местные налоги и сборы, ставка налога.

Molodetskaya E.N., Burkova L.A., Semenyaka T.V. TRANSFORMATION OF TAX SYSTEM OF UKRAINE
Article is devoted to research of the changes which have happened in tax system of Ukraine since her independence. The comparative analysis of tax system of Ukraine during 1991-2016 is carried out. The current state of tax system of Ukraine is analyzed, her main shortcomings are revealed. The structure of nation-wide and local taxes and fees is investigated.
Keywords: tax system, tax, fees, nation-wide taxes and fees, local taxes and fees, tax rate.

Завантажити статтю (pdf)