Головна

РОЗВИТОК СФЕРИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЯХ: ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ

Мельникова М.В.
доктор економічних наук, доцент,
Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

Градобоєва Є.С.
кандидат економічних наук,
Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку сфери життєзабезпечення міських агломерацій. Узагальнено технологічні та організаційно-економічні особливості підприємств цієї сфери. Проаналізовано джерела фінансування проектів розвитку комунальної інфраструктури в міських агломераціях. При цьому враховано умови реформування системи місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні. Розроблено пропозиції, які забезпечать прийняття інноваційно-інвестиційних рішень для розвитку сфери життєзабезпечення в міських агломераціях.
Ключові слова: сфера життєзабезпечення, міські агломерації, розвиток, інновації, інвестиції.

Мельникова М.В., Градобоева Е.С. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ: ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены современные проблемы развития сферы жизнеобеспечения городских агломераций. Обобщены технологические и организационно-экономические особенности предприятий этой сферы. Проанализированы источники финансирования проектов развития коммунальной инфраструктуры в городских агломерациях. При этом учтены условия реформирования системы местного самоуправления и децентрализации власти в Украине. Разработаны предложения, которые обеспечат принятие инновационно-инвестиционных решений для развития сферы жизнеобеспечения в городских агломерациях.
Ключевые слова: сфера жизнеобеспечения, городские агломерации, развитие, инновации, инвестиции.

Мelnykova M.V., Gradoboieva Ye.S. DEVELOPMENT SPHERE OF LIFE SUPPORT IN URBAN AGGLOMERATIONS: INNOVATION AND INVESTMENT ASPECTS
The article deals with modern problems of development of the sphere of life support urban agglomerations. Technological, organizational and economic features enterprises of this sector were summarized. Sources of financing of municipal infrastructure projects in urban agglomerations were analyzed. The analysis takes into account the conditions of reforming the system of local government and the decentralization of power in Ukraine. Proposals have been developed that will ensure the adoption of innovation and investment decisions for the development of the sphere of life support in the urban agglomerations.
Keywords: the sphere of life support, urban agglomerations, development, innovations, investments.

Завантажити статтю (pdf)