ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІМПЕРАТИВІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ковальчук М.В.
аспірант
Університету митної справи та фінансів
Івашина О.Ф.
доктор економічних наук, професор,
Університет митної справи та фінансів

У статті розглядаються теоретичні підходи до моделювання та оцінки стану фінансової системи держави. Досліджується актуальність імітаційної нейромережної моделі оптимізації стану імперативів фінансової безпеки держави з використанням вихідних значень індикативного підходу, що пропонується Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України.
Ключові слова: фінансова безпека держави, нейромережне моделювання.

Ковальчук М.В., Ивашина А.Ф. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИМПЕРАТИВОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются теоретические подходы к моделированию и оценке состояния финансовой системы государства. Исследуется актуальность имитационной нейросетевой модели оптимизации состояния императивов финансовой безопасности государства с использованием исходных значений индикативного подхода, который предлагается Методическими рекомендациями по расчету уровня экономической безопасности Украины.
Ключевые слова: финансовая безопасность государства, нейросетевое моделирование.

Koval’chuk M.V., Ivashina A.F. APPROACHES TO EVALUATING THE FINANCIAL IMPERATIVES OF STATE SECURITY
In the article is considered theoretical approaches to modeling and assessment of the financial system. The relevance of the neural network model of imperatives financial safety of state is investigate with initial values indicative approach that offered by the Methodical recommendations for calculation of economic safety of Ukraine.
Keywords: financial safety of state, neural network modeling.

Завантажити статтю (pdf)