ДОПОМОГА ДЛЯ ПОРЯТУНКУ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
У СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ: УМОВИ ТА РИЗИКИ НАДАННЯ
В ЄС І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
В УКРАЇНІ

Гринчишин Я.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання
Львівського національного університету імені Івана Франка

Статтю присвячено проблемам надання допомоги підприємствам на порятунок і реструктуризацію в ЄС. Проаналізовано та систематизовано інструменти, що сприяють зменшенню спотворення конкуренції під час надання допомоги суб’єктам господарювання. Досліджено критерії сумісності допомоги на порятунок і реструктуризацію підприємств із внутрішнім ринком ЄС. Обґрунтовано доцільність використання допомоги в Україні для суб’єктів малого підприємництва.
Ключові слова: соціальні труднощі, прогалини ринку, скрутне становище підприємства, допомога на порятунок і реструктуризацію, критерії сумісності допомоги з внутрішнім ринком.

Гринчишин Я.М. ПОМОЩЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ: УСЛОВИЯ И РИСКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЕС И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
Статья посвящена проблемам оказания помощи предприятиям на спасение и реструктуризацию в ЕС. Проанализированы и систематизированы инструменты, которые способствуют уменьшению искажения конкуренции при оказании помощи субъектам хозяйствования. Исследованы критерии совместимости помощи на спасение и реструктуризацию предприятий с внутренним рынком ЕС. Обоснована целесообразность использования помощи в Украине для субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: социальные трудности, пробелы рынка, затруднительное положение предприятия, помощь на спасение и реструктуризацию, критерии совместимости помощи с внутренним рынком.

Grynchyshyn J.M. AID FOR RESCUING AND RESTRUCTURING OF UNDERTAKINGS IN DIFFICULTY: THE CONDITIONS AND RISKS OF PROVIDING IN THE EU AND THE POSSIBILITY OF USING IN UKRAINE
The article is devoted to the problems of providing aid for rescue and restructuring in the EU. The tools that help reduce distortion of competition in the provision of assistance to business entities, analyzed and systematized. The criteria compatibility for aid for rescuing and restructuring with EU internal market are investigated. The feasibility of using aid in Ukraine for small businesses is substantiated.
Keywords: social hardship, market failure, undertaking in difficulty, aid for rescuing and restructuring, criteria compatibility with the internal market.

Завантажити статтю (pdf)