ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Уманська В.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
Школьна Д.Р.
студентка
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

Стаття присвячена висвітленню особливостей організації, контролю та нормування праці в умовах формування ринкових відносин. Узагальнено складники, які сприяють покращенню умов організації праці та її оплати. Розглянуто основні об’єкти нормування праці, що існують на підприємствах України. На основі теоретичних та аналітичних досліджень обґрунтовано доцільність використання аудиту в регулюванні питань, що пов’язані з організацією праці.
Ключові слова: організація, нормування, контроль, аудит, нормативно-правова база.

Уманская В.Г., Школьная Д.Р. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОНТРОЛЯ И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена анализу особенностей организации, контроля и нормирования труда в условиях формирования рыночных отношений. Обобщены составляющие, которые способствуют улучшению условий организации труда и его оплаты. Рассмотрены основные объекты нормирования труда на предприятиях Украины. На основе теоретических и аналитических исследований обоснована целесообразность использования аудита в регулировании вопросов, связанных с организацией труда.
Ключевые слова: организация, нормирование, контроль, аудит, нормативно-правовая база.

Umanska V.G., Shkolna D.R. THE CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATION, CONTROL AND REGULATION OF LABOR IN A MARKET ECONOMY
The article is devoted to analysis of organization, control and regulation of labor in the conditions of formation of market relations. Generalized aspects that contribute to improving conditions of labour and payment. Describes the main objects of standardization of labor, available at the enterprises of Ukraine. On the basis of theoretical and analytical studies of the appropriateness of the audit in the regulation of issues related to work organization.
Keywords: organization, regulation, control, audit, legislation of work condition.

Завантажити статтю (pdf)