ОСВІТНІ ІМПЕРАТИВИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ

Іпполітова І.Я.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Селезньова Г.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті доведено, що одним із напрямів підвищення якості освіти є використання в навчальному процесі дистанційної форми навчання яка дає змогу поєднати отримані знання і практичне їх застосування, на основі самостійного навчання студента. Визначено вимоги до застосування та особливості здійснення дистанційного навчання. Обґрунтовано, що запровадження такої моделі навчання дасть студентам змогу не тільки підвищити рівень своєї компетентності, здобути практичний досвід, сформувати додатковий набір необхідних навичок ще під час навчання, а й стати більш конкурентоспроможними на ринку праці під час пошуку першого робочого місця.
Ключові слова: якість освіти, компетентний фахівець, дистанційне навчання, самостійна робота студентів, дескриптори Національної рамки кваліфікацій.

Ипполитова И.Я., Селезнева Г.А. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
В статье доказано, что одним из направлений повышения качества образования является использование в учебном процессе дистанционной формы обучения, которая позволяет совместить полученные знания и практическое их применение на основе самостоятельного обучения студента. Определены требования к применению и особенности осуществления дистанционного обучения. Обосновано, что введение такой модели обучения позволит студентам не только повысить уровень своей компетентности, получить практический опыт, сформировать дополнительный набор необходимых навыков еще во время учебы, но и стать более конкурентоспособными на рынке труда при поиске первого рабочего места.
Ключевые слова: качество образования, компетентный специалист, дистанционное обучение, самостоятельная работа студентов, дескрипторы Национальной рамки квалификаций.

Ippolitova I.Ya., Seleznova H.O. EDUCATIONAL IMPERATIVES IN THE TRAINING OF A COMPETENT SPECIALIST
In the article it has been determined that one of the ways to improve the quality of education is using a distance learning form in the learning process, which allows to combine the acquired knowledge and their practical application on the basis of an independent student training. The requirements for application and the features of the implementation of distance learning have been defined. It has been justified that the implementation of this educational model can help students not only raise their level of competence, get practical experience, create additional skills during study but it can also help to become more competitive in the labour market when looking for the first job.
Keywords: quality of education, competent specialist, distance learning, independent work of students, the descriptors of the National Qualifications Framework.

Завантажити статтю (pdf)