ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕГІОНІ

Замора О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»

У статті досліджено процес трудової міграції. Проаналізовано стан, причини та наслідки внутрішньої та зовнішньої трудової міграції. Охарактеризовано регіональний ринок праці та виявлено причини зниження рівня зайнятості населення. Запропоновано шляхи повернення трудових мігрантів в Україну.
Ключові слова: трудова міграція, внутрішня трудова міграція, зовнішня трудова міграція, зайнятість населення, ринок праці, соціально-економічні умови.

Замора О.И. ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ
В статье исследован процесс трудовой миграции. Проанализированы состояние, причины и последствия внутренней и внешней трудовой миграции. Охарактеризован региональный рынок труда и установлены причины снижения уровня занятости населения. Предложены пути возвращения трудовых мигрантов в Украину.
Ключевые слова: трудовая миграция, внутренняя трудовая миграция, внешняя трудовая миграция, занятость населения, рынок труда, социально-экономические условия.

Zamora O.I. LABOUR MIGRATION AS AN ASPECT OF EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE REGION
The process of labour migration is researched. The condition, causes and consequences of internal and external labour migration are analyzed. The regional labor market is characterized and the reasons for the decline in employment. Ways of returning labour migrants to Ukraine are suggested.
Keywords: labour migration, internal labour migration, external labour migration, empoyment of population, labor market, socio-economic conditions and other.

Завантажити статтю (pdf)