АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ЕТАПІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дериховська В.І.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри статистики та економічного прогнозування
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено дослідженню еволюційних етапів розбудови вітчизняної системи вищої освіти. Проведено аналіз історичного проблемного поля та законодавчого підґрунтя, на тлі якого відбувалася модернізація вищої освіти. Досліджено вплив світової освітньої спільноти на розбудову та становлення національної системи вищої освіти. Окреслено основні напрями подальшої модернізації національної системи вищої освіти.
Ключові слова: вища освіта, система, модернізація, еволюція, національна система вищої освіти.

Дериховская В.И. АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ЭТАПОВ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена исследованию эволюционных этапов развития отечественной системы высшего образования. Проведен анализ исторического проблемного поля и законодательной базы, на фоне которого происходила модернизация высшего образования. Исследовано влияние мирового образовательного сообщества на развитие и становление национальной системы высшего образования. Намечены основные направления дальнейшей модернизации национальной системы высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование, система, модернизация, эволюция, национальная система высшего образования.

Derykhovska V.I. ANALYSIS OF THE EVOLUTIONARY STAGES OF MODERNIZATION OF THE NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
The article is devoted to the study of evolutionary stages of development of the domestic higher education system in Ukraine. Analyzed the problem field of historical and legislative framework, against which there is a modernization of higher education. Considered the influence of the global education community for the development and establishment of the national system of higher education. Outlined the main directions of further modernization of the national system of higher education.
Keywords: higher education, system, modernization, evolution, the national system of higher education.

Завантажити статтю (pdf)