АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ

Ткачів С.М.
аспірант
Інституту агроекології і природокористування
Національної академії аграрних наук України
Никитюк П.А.
кандидат сільськогосподарських наук,
начальник відділу праці, заробітної плати, економічного аналізу та державної власності
Держлісагентства України

Проаналізовано та оцінено сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства регіону та їх роль в екологічній, економічній і соціальній сферах. Охарактеризовано лісовий потенціал і проаналізовано основні показники ведення лісового господарства та фінансово-господарські показники. Підкреслено, що сучасний стан лісів та лісового господарства області свідчить про гостру необхідність визначення і розроблення нових напрямів та перспектив лісогосподарювання, які би враховували необхідність збалансованого використання лісів, підвищення їх стійкості та врахування їх еколого-соціальних функцій.
Ключові слова: лісове господарство, ведення лісового господарства регіону, перспективи розвитку лісового господарства, лісовідновлення.

Ткачив С.Н., Никитюк П.А. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Проанализированы и оценены современное состояние предприятий лесного хозяйства региона и их роль в экологической, экономической и социальной сферах. Охарактеризован лесной потенциал и проанализированы основные показатели ведения лесного хозяйства, а также финансово-хозяйственные показатели. Подчеркнуто, что современное состояние лесов и лесного хозяйства области свидетельствует об острой необходимости определения и разработки новых направлений и перспектив лесохозяйствования, которые бы учитывали необходимость сбалансированного использования лесов, повышения их устойчивости и учета их эколого-социальных функций.
Ключевые слова: лесное хозяйство, ведение лесного хозяйства региона, перспективы развития лесного хозяйства, лесовосстановления.

Tkachiv S.M., Nykytyuk P.A. ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC INDICES OF FORESTRY REGION
Modern development of enterprises of forestry of region and his role in ecological, economic and social spheres are appraised and analysed. Forest potential is described and the basic indicators of forest management and financial-economic indicators are analysed. An urgent need to identify and develop new directions and perspectives of forest management of region are emphasized. They should take into account the need for balanced use of forests, increasing their sustainability and their ecological and social functions.
Keywords: forestry, forest management in the region, perspectives for forestry, reforestation.

Завантажити статтю (pdf)