ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Малюк О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та підприємництва імені Т.Г. Беня
Національної металургійної академії України

Стаття присвячена питанню формування системи показників оцінки екологічного потенціалу виробничого підприємства. Запропоновано визначення інституції «екологічний потенціал виробничого підприємства». Проведено критичний аналіз підходів до оцінювання екологічного складика діяльності виробничого підприємства та сформовано систему показників оцінки. Відібрані до системи показники забезпечують інформаційну основу для проведення оцінки екологічного потенціалу виробничого підприємства.
Ключові слова: екологічний потенціал, виробниче підприємство, система показників, оцінка, суспільство, природа, екологодеструктивний вплив.

Малюк О.С. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена вопросу формирования системы показателей оценки экологического потенциала производственного предприятия. Предложено определение институции «экологический потенциал производственного предприятия». Проведен критический анализ существующих подходов к оцениванию экологической составляющей деятельности производственного предприятия и сформирована система показателей оценки. Отобранные в систему показатели обеспечивают информационную основу для проведения оценки экологического потенциала производственного предприятия.
Ключевые слова: экологический потенциал, производственное предприятие, система показателей, оценка, общество, природа, экологодеструктивное влияние.

Malyuk O.S. FORMATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS OF EVALUATION OF THE ECOLOGICAL POTENTIAL OF THE MANUFACTURING ENTERPRISE
The article is devoted to the issue of formation of the system of indicators of evaluation of the ecological potential of a manufacturing enterprise. A definition of an institution “ecological potential of a manufacturing enterprise” is proposed. A critical analysis of existent approaches to the evaluation of an ecological component of activities of a manufacturing enterprise is conducted and the system of evaluation indicators is formed. Indicators, which are chosen in the system, ensure the informational basis for the evaluation of the ecological potential of a manufacturing enterprise.
Keywords: ecological potential, manufacturing enterprise, system of indicators, evaluation, society, nature.

Завантажити статтю (pdf)