ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ

Гарнага О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету водного господарства та природокористування
Кушнір Н.Б.
кандидат економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки підприємства
Національного університету водного господарства та природокористування
Ігнатюк І.З.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики
Національного університету водного господарства та природокористування

Статтю присвячено актуальним питанням організації ефективного збалансованого використання землі в Україні. Проаналізовано економічні, екологічні та соціальні аспекти управління земельними ресурсами. Досліджено аспекти проведення земельної реформи. Наведено модель процесу організації збалансованого використання земель у ринковій економіці.
Ключові слова: збалансоване землекористування, земельні ресурси, раціональне землекористування, виробничий потенціал землі, зонування.

Гарнага А.Н., Кушнир Н.Б., Игнатюк И.З. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Статья посвящена актуальным вопросам организации эффективного сбалансированного использования земли в Украине. Проанализированы экономические, экологические и социальные аспекты управления земельными ресурсами. Исследованы аспекты проведения земельной реформы. Представлена модель процесса организации сбалансированного использования земель в рыночной экономике.
Ключевые слова: сбалансированное землепользование, земельные ресурсы, рациональное землепользование, производственный потенциал земли, зонирование.

Gharnagha A.N., Kushnir N.B., Ihnatiuk I.Z. ORGANIZATION OF EFFECTIVE BALANCED LAND USE
The article is devoted to the topical issues of organization of effective balanced land use in Ukraine. Economic, ecological and social aspects of land resources management are analyzed. The aspects of land reform are explored. The model of the process of organizing a balanced land use in a market economy is presented.
Keywords: balanced land use, land resources, rational land use, industrial potential of the land, zoning.

Завантажити статтю (pdf)