«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК БАЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
В УКРАЇНІ

Галушкіна Т.П.
доктор економічних наук,
заслужений економіст України, професор
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (м. Київ)
Біньковська О.В.
здобувач, викладач
Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури
Серницька К.В.
аспірант
Державного екологічного університету (м. Одеса)

У статті розглянуто вихідні засади «зеленої» економіки та проблеми екологічної безпеки землекористування в Україні. Проаналізовано ключові вектори сучасної земельної стратегії відповідно до законодавчого урегулювання процесів мінімізації деградації та опустелювання земель, а також активізації розвитку органічного землеробства.
Ключові слова: «зелена» економіка, екологічна безпека, землекористування, органічне землеробство, екологічний ризик, екологізація земельної політики.

Галушкина Т.П., Биньковская А.В., Серницкая Е.В. «ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА КАК БАЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены исходящие принципы «зеленой» экономики и проблемы экологической безопасности землепользования в Украине. Пронализированы ключевые векторы современной земельной стратегии в соответствии с законодательным урегулированием процессов минимизации деградации и опустынивания земель, а также активизации развития органического земледелия.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, экологическая безопасность, землепользование, органическое земледелие, экологический риск, экологизация земельной политики.

Galushkina T.P., Binkowska A.V., Sernytska K.V. «GREEN» ECONOMY AS A BASIS OF ECOLOGICAL SAFETY OF LAND USE IN UKRAINE
Consideration of «green» economy principles and the problems of ecological safety of land use in Ukraine; analysis of key trends in current land strategy in accordance with the legislative regulation of processes of minimization of land degradation and desertification and strengthening of organic farming development.
Keywords: green economy, ecological safety, land use, organic farming, ecological risk, ecological land policy.

Завантажити статтю (pdf)