ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА
МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАТЕРІЇ РЕГІОНУ

Зубков Р.С.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки і підприємництва
Миколаївського Міжрегіонального інституту
розвитку людини Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

У статті визначено необхідність оцінки інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України у сучасних умовах кризового розвитку держави. Наведена класифікація методів оцінки інвестиційно-інноваційного розвитку регіону. Надана критична оцінка методам оцінки інвестиційного розвитку регіону, методам оцінки інноваційного розвитку регіону, методам оцінки інноваційно-інвестиційного розвитку регіону. Наведено перспективи подальших досліджень в рамках даної наукової проблематики.
Ключові слова: метод, оцінка, підхід, регіон, розвиток, інвестиції, інвестиційний розвиток, інвестиційно-інноваційний розвиток, інновації, інноваційний розвиток.

Зубков Р.С. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАТЕРИИ РЕГИОНА
В статье определена необходимость оценки инвестиционно-инновационного развития регионов Украины в современных условиях кризисного развития государства. Приведена классификация методов оценки инвестиционно-инновационного развития региона. Дана критическая оценка методам оценки инвестиционного развития региона, методам оценки инновационного развития региона, методам оценки инвестиционно-инновационного развития региона. Приведены перспективы дальнейших исследований в рамках данной научной проблематики.
Ключевые слова: метод, оценка, подход, регион, развитие, инвестиции, инвестиционное развитие, инвестиционно-инновационное развитие, инновации, инновационное развитие.

Zubkov R.S. EVALUATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION AS A COMPONENT OF METHODS OF EVALUATION OF INVESTMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MATTER IN THE REGION
The article outlines the necessity in assessment of investment and innovative development of Ukrainian regions in the modern terms of crisis state development. The classification of methods used for the assessment of investment and innovative development of the region is provided. The critical assessment of the methods mentioned above as well as methods used for the assessment of investment and innovative development of the region independently is also provided. Finally, the further prospects of the research in this scientific area are offered.
Keywords: method, assessment, approach, region, development, investments, investment development, investment and innovative development, innovations, innovative development.

Завантажити статтю (pdf)