РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ
У РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ

Гоблик В.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету
Щербан Т.Д.
доктор психологічних наук, професор,
Мукачівський державний університет
Добош С.Ю.
старший викладач кафедри педагогіки,
музичної освіти і виконавського мистецтва
Мукачівського державного університету

Статтю присвячено дослідженню ресурсного потенціалу в туристично-рекреаційній сфері Карпатського регіону, зокрема Закарпатської області. Здійснено аналіз впливу кластеру на соціально-економічний розвиток регіону. Визначено систему наявних та можливих ресурсів туристичного кластера та проаналізовано можливості їх використання. До ключових ресурсів ми відносимо туристично-рекреаційні ресурси регіону, а також допоміжні ресурси, які забезпечуватимуть ефективну діяльність туристичного кластера: інформаційні, маркетингові, інноваційні, фінансові, людські (кадрові), природно-кліматичні, адміністративні/законодавчі, інституціональні, туристично-рекреаційні.
Ключові слова: туристичний кластер, ресурси, економічне зростання, інвестиції, інфраструктура.

Гоблик В.В., Щербан Т.Д., Добош С.Ю. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА
Статья посвящена исследованию ресурсного потенциала в туристско-рекреационной сфере Карпатского региона, в частности Закарпатской области. Проведен анализ влияния кластера на социально-экономическое развитие региона. Определена система имеющихся и возможных ресурсов туристического кластера и проанализированы возможности их использования. К ключевым ресурсам мы относим туристско-рекреационные ресурсы региона, а также вспомогательные ресурсы, которые будут обеспечивать эффективную деятельность туристического кластера: информационные, маркетинговые, инновационные, финансовые, человеческие (кадровые), природно-климатические, административные/законодательные, институциональные, туристско-рекреационные.
Ключевые слова: туристический кластер, ресурсы, экономический рост, инвестиции, инфраструктура.

Hoblyk V.V., Shcherban T.D., Dobosh S.Yu. THE RESOURCE SUPPORT OF THE CLUSTERS DEVELOPMENT IN RECREATIONAL AND TOURIST COMPLEX OF THE REGION
The article is devoted to the resource potential in tourism and recreation of Carpathian region, Transcarpathian oblast in particular. The analysis of the influence of clusters on socio-economic development of the region has been analysed. System of existing and potential tourism cluster resources have been defined as well as their possible usage have been analysed. To the key resources we refer the tourist and recreational resources of the region, and secondary resources needed for the effective operation of the tourism cluster are: informational, marketing, innovative, financial, human (personnel), natural and climatic, administrative/legislative, institutional, tourism and recreation.
Keywords: tourist cluster, resources, economic growth, investments, infrastructure.

Завантажити статтю (pdf)