ТИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Шуміло О.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри «Фінанси та кредит»
Харківського національного університету будівництва та архітектури

У статті досліджено такі типи економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі, як балансуючий і захисний, що дає змогу більш повно забезпечити стан економічної безпеки торговельного підприємства. Доведено відповідність типів економічної безпеки підприємства різним умовам, що характеризують стан підприємства роздрібної торгівлі, а саме стабільності функціонування і кризи діяльності. Визначено функції балансуючої та захисної економічної безпеки підприємства, а також їх особливості. Розкрито сутність понять «економічна стабільність підприємства» та «криза».
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, роздрібна торгівля, стабільність, криза.

Шумило О.С. ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследованы такие типы экономической безопасности предприятий розничной торговли, как балансирующий и защитный, что позволяет более полно обеспечить состояние экономической безопасности торгового предприятия. Доказано соответствие типов экономической безопасности предприятия разным условиям, характеризующим состояние предприятия розничной торговли, а именно стабильности функционирования и кризиса деятельности. Определены функции балансирующей и защитной экономической безопасности предприятия, а также их особенности. Раскрыта суть понятий «экономическая устойчивость предприятия» и «кризис».
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, розничная торговля, стабильность, кризис.

Shumilo O.S. TYPES OF ECONOMIC SAFETY OF RETAIL TRADE ENTERPRISES
The article examines such types of economic security of retail enterprises as balancing and protective, which allows more fully ensure the state of economic security of a trading enterprise. It is proved that the types of economic security of an enterprise correspond to different conditions that characterize the state of the retail trade enterprise, namely, the stability of the functioning and the crisis of activity. The functions of the balancing and protective economic security of the enterprise, as well as their features, are defined. The essence of the concepts “economic sustainability of an enterprise” and “crisis” is disclosed.
Keywords: economic security, enterprise, retail trade, stability, crisis.

Завантажити статтю (pdf)