ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ
БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Штангрет А.М.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування
Української академії друкарства

Стеців Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету медіакомунікацій та підприємництва
Української академії друкарства

Ефективність управління вітчизняним підприємством визначається здатністю менеджерів під час підготовки та прийняття кожного рішення враховувати безпековий аспект. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства характеризується рядом відмінних параметрів, пов’язаних з необхідністю визначення, узагальнення, перевірки та аналітичної обробки інформації, яка є корисною для суб’єктів безпеки. Здійснено структуризацію, а також розглянуто процес формування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємств на основі зміни та доповнення функціональних обов’язків працівників підрозділів обліку, аудиту й аналізу.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, система, інформація, процес, безпека, суб’єкт безпеки.

Штангрет А.М., Стецив Л.П. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Эффективность управления отечественным предприятием определяется способностью менеджеров при подготовке и принятии каждого решения учитывать аспект безопасности. Учетно-аналитическое обеспечение управления экономической безопасностью предприятия характеризуется рядом отличительных параметров, связанных с необходимостью определения, обобщения, проверки и аналитической обработки информации, которая является полезной для субъектов безопасности. Осуществлено структурирование, а также рассмотрен процесс формирования учетно-аналитического обеспечения управления экономической безопасностью предприятий на основе изменения и дополнения функциональных обязанностей работников подразделений учета, аудита и анализа.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, система, информация, процесс, безопасность, субъект безопасности.

Shtangret А.М., Stetsiv L.P. ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: METHODICAL BASIS
The effectiveness of the management of the domestic enterprise is determined by the ability of managers in the preparation and adoption of each decision to take into account the security aspect. Accounting and analytical support for the management of the economic security of an enterprise is characterized by a number of distinctive parameters related to the need to define, generalize, verify and analyze information that is useful to security subjects. Structuring and consideration of the process of formation of accounting and analytical support for the management of economic security of enterprises on the basis of changes and additions to the functional responsibilities of employees of accounting, audit and analysis departments were carried out.
Keywords: accounting and analytical support, system, information, process, security, security subject.

Завантажити статтю (pdf)