КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Шаповал О.А.
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та військового господарства
Національної академії Національної гвардії України (Харків)

Стаття присвячена актуальним питанням формування та покращення кадрової політики організації. Проаналізовано та систематизовано проблеми, що виникають під час організації системи кадрової політики. Досліджено сутність кадрової політики. Окреслено механізм реалізації кадрової політики організації.
Ключові слова: кадрова політика, кваліфікація кадрів, персонал, колектив, управління.

Шаповал Е.А. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам формирования и улучшения кадровой политики организации. Проанализированы и систематизированы проблемы, возникающие при организации системы кадровой политики. Исследована сущность кадровой политики. Определен механизм реализации кадровой политики организации.
Ключевые слова: кадровая политика, квалификация кадров, персонал, коллектив, управление.

Shapoval Е.A. PERSONNEL POLICY AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
The article is devoted to topical questions of formation and improvement of the personnel policy of the organization. Analyzed and systematized the problems that arise during the organization of the system of personnel policy. It studies the essence of personnel policy. The mechanism of implementing the personnel policy of the organization.
Keywords: personnel policy, personnel qualification, personnel, team, management.

Завантажити статтю (pdf)