ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Тонюк М.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Сьогодні актуальним питанням є організація та функціонування франчайзингу. У статті наведено результати аналізу переваг та недоліків, сучасного стану та перспектив розвитку франчайзингового ринку в Україні. Визначено проблеми та запропоновано шляхи підвищення ефективності франчайзингових відносин в Україні.
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзі.

Тонюк М.О. ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Сегодня актуальным вопросом является организация и функционирование франчайзинга. В статье проанализированы преимущества и недостатки, современное состояние и перспективы развития франчайзингового рынка в Украине. Определены проблемы и предложены пути ускорения развития франчайзинговых отношений в Украине.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи.

Toniuk M.O. FRANCHISING AS A FORM OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF BUSINESS IN UKRAINE
The issues about organization and functioning of franchising are actual ones nowadays. In this article there were analyzed advantages and disadvantages, legal aspects, modern state and prospects of developing franchising market in Ukraine. The posers were identified and the courses of development acceleration of franchising relationship in Ukraine were offered.
Keywords: franchising, franchise, franchisor, franchisee.

Завантажити статтю (pdf)