ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Строкович Г.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри державного управління,
публічного адміністрування та регіональної економіки
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті розкрито сутність стратегічного управління інноваційними проектами, особливості сучасного стратегічного менеджменту. Уточнено стрижневі принципи формування кращої практики систем управління інноваційними проектами і програмами, розглянуто їх відмінності. Запропоновано здійснення інтеграції функцій стратегічного, інноваційного та проектного менеджментів для забезпечення збалансованого інноваційного розвитку підприємства.
Ключові слова: стратегічне управління, інноваційні програми та проекти, особливості, розвиток.

Строкович Г.В. ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
В статье раскрыта сущность стратегического управления инновационными проектами, особенности современного стратегического менеджмента. Уточнены ключевые принципы формирования лучшей практики систем управления инновационными проектами и программами, рассмотрены их отличия. Предложено осуществление интеграции функций стратегического, инновационного и проектного менеджментов для обеспечения сбалансированного инновационного развития предприятия.
Ключевые слова: стратегическое управление, инновационные программы и проекты, особенности, развитие.

Strokovich G.V. FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS
The article reveals the essence of strategic management of innovative projects, modern strategic management. Refined the key principles of the formation of the best practice systems of management of innovative projects and programs discussed their differences. The proposed implementation of the integration of functions strategic, innovation and project management to ensure the balanced development of the enterprise.
Keywords: strategic management, innovation programs and projects, especially, development.

Завантажити статтю (pdf)