ФАКТОРИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Снігир Л.П.
кандидат економічних наук,
Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто фактори загроз економічній безпеці вищих навчальних закладів. Визначено, що забезпечення економічної безпеки вишів є одним із актуальних завдань сьогодення. Доведено, що своєчасне виявлення загроз забезпечує стабільність в економічній безпеці ВНЗ.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, фактори загроз, економічна безпека, загрози економічній безпеці.

Снигир Л.П. ФАКТОРЫ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В статье рассмотрены факторы угроз экономической безопасности высших учебных заведений. Определено, что обеспечение экономической безопасности вузов является одной из актуальных задач современности. Доказано, что своевременное выявление угроз обеспечивает стабильность в экономической безопасности вуза.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, факторы угроз, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности.

Snigyr L.P. FACTORS THREATS TO ECONOMIC SECURITY INSTITUTIONS OF HIGER EDUCATION
The article deals with threats to economic security factors in higher education. Determined that the economic security of universities is one of the pressing problems of today. Proved that timely detection ensures stability in economic security institutions.
Keywords: institution of higher education, factors of threats, economic security, threats to economic security.

Завантажити статтю (pdf)