ЕКОНОМІЧНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:
СПЕЦИФІКА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Плаксієнко В.Я.
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Полтавської державної аграрної академії
Ткаченко О.С.
викладач кафедри обліку, аудиту
та управління фінансово-економічною безпекою
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Розглянуто процес економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Досліджено сутність поняття економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Здійснено розподіл напрямів економічного оздоровлення на внутрішні та зовнішні. Обґрунтовано цілі економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, економічне оздоровлення, фінансове оздоровлення, неплатоспроможність, економічна безпека.

Плаксиенко В.Я., Ткаченко А.С. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: СПЕЦИФИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрен процесс экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. Исследована сущность понятия экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий. Осуществлено распределение направлений экономического оздоровления на внутренние и внешние. Обоснованы цели экономического оздоровления сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, экономическое оздоровление, финансовое оздоровление, неплатежеспособность, экономическая безопасность.

Plaksienko V.Y., Tkachenko A.S. THE RECOVERY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THE SPECIFICITY AND THE MAIN DIRECTIONS
The article is devoted to topical issues of economic rehabilitation of agricultural enterprises. The process of economic rehabilitation of agricultural enterprises. The essence of the concept of economic rehabilitation of agricultural enterprises. Implemented the distribution of areas of economic recovery on both internal and external. Justified by the objective of economic rehabilitation of agricultural enterprises.
Keywords: agricultural enterprises, economic recovery, financial recovery, insolvency, economic security.

Завантажити статтю (pdf)