УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВАРТОСТІ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Пилипенко С.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто проблеми управління розвитком підприємств шляхом застосування концепції вартості. Визначено переваги використання вартісно-орієнтованого управління процесами розвитку підприємств. Досліджено показники вартісної оцінки, що застосовуються у сучасних умовах господарювання. Проаналізовано основні фактори вартості. Доведена доцільність комбінації моделей вартісної оцінки і збалансованої системи показників для забезпечення ефективного управління розвитком підприємства.
Ключові слова: розвиток підприємств, управління, вартісна оцінка, показники вартості, додана вартість, збалансована система показників.

Пилипенко С.Н. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СТОИМОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Рассмотрены проблемы управления развитием предприятий на основе концепции стоимости. Определены преимущества использования стоимостного управления процессами развития предприятий. Исследованы показатели стоимостной оценки и особенности их применения в современных условиях хозяйствования. Проанализированы основные факторы стоимости. Доказана целесообразность комбинации моделей стоимостной оценки и сбалансированной системы показателей для обеспечения эффективного управления развитием предприятия.
Ключевые слова: развитие предприятия, управление, стоимостная оценка, показатели стоимости, добавленная стоимость, сбалансированная система показателей.

Pylypenko S.M. THE ENTERPRISES DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON VALUE: PROBLEMS AND PROSPECTS
The problems of enterprise development management based on the value concept are considered. The advantages of using value management for enterprise development processes are defined. The indicators for valuation and the specific features of their usage in current economic conditions are investigated. The main cost factors are analyzed. The feasibility for combination of valuation models with balanced scorecard to ensure the effective management of enterprise development has been proven.
Keywords: enterprise development, management, valuation, cost indicators, economic value added, balanced scorecard.

Завантажити статтю (pdf)