ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Колодяжна І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Борблік К.Е.
аспірант
Донецького національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано обсяги та динаміку структури фінансування інноваційної діяльності в Україні. Висвітлено можливості розширення джерел власних фінансових ресурсів підприємств для активізації їх інноваційної діяльності.
Ключові слова: інноваційна діяльність, джерела фінансування, внутрішні джерела, зовнішні джерела.

Колодяжная И.В., Борблик К.Э. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены источники финансового обеспечения инновационной деятельности субъектов хозяйствования. Проанализированы объемы и динамика структуры финансирования инновационной деятельности в Украине. Освещены возможности расширения источников собственных финансовых ресурсов предприятий для активизации их инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновационная деятельность, источники финансирования, внутренние источники, внешние источники.

Kolodaznaya I.V., Borblik K.E. SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE
The article examines the sources of financial support for innovation activities of business entities. Was analyzed volume and dynamics of the innovation activity financing structure in Ukraine. Considered possibilities of extension sources of enterprises own financial resources to enhance their innovation activities.
Keywords: innovation activities, sources of financing, internal sources, external sources.

Завантажити статтю (pdf)