ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ ОЦІНКИ

Єлець О.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства
Запорізької державної інженерної академії
Гармаш І.О.
студент
Запорізької державної інженерної академії

Статтю присвячено питанням використання трудових ресурсів на підприємстві. Запропоновано дефініцію трудових ресурсів. Розглянуто трудові ресурси як складову частину капіталу підприємства. Розглянуто етапи проведення аналізу трудових ресурсів. Досліджено підходи до аналізу використання персоналу та систематизовано показники оцінки трудових ресурсів.
Ключові слова: трудові ресурси, трудовий капітал, кваліфікація, освіта, продуктивність праці, чисельність, рух трудових ресурсів.

Елец О.П., Гармаш И.А. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОДХОДЫ К ИХ ОЦЕНКЕ
Статья посвящена вопросам использования трудовых ресурсов на предприятии. Предложена дефиниция трудовых ресурсов. Рассмотрены трудовые ресурсы как составляющая капитала предприятия. Рассмотрены этапы проведения анализа трудовых ресурсов. Исследованы подходы к анализу использования персонала и систематизированы показатели для оценки трудовых ресурсов.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой капитал, квалификация, образование, производительность труда, численность, движение трудовых ресурсов.

Yelets O.P., Garmash I.O. LABOR RESOURCES OF ENTERPRISE AND APPROACHES TO THEIR ESTIMATE
The article is devoted to the issues of the use of labor resources of enterprises. In the article the definition of labor resources is suggested. Labor resources as a component of business capital are examined. The stages of analysis of labor resources are determined. The approaches to analyses of the use of labor resources are pointed out and the indicators of estimate of labor resources are systematized.
Keywords: labor resources, labor capital, qualification, education, productivity of labor, number, movement of labor resources.

Завантажити статтю (pdf)