ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гаватюк Л.С.
кандидат економічних наук,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Перегіняк Н.М.
студент
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

У статті розкрито сутність, значення прибутковості та її роль для функціонування підприємства на ринку. Визначено, що прибутковість характеризується прибутком та рентабельністю, розкрито їхню суть. Зазначено фактори, які впливають на прибутковість підприємств. Досліджено рівень прибутковості вітчизняних підприємств. Запропоновано шляхи підвищення рівня рентабельності та прибутковості підприємств у сучасних умовах господарювання.
Ключові слова: дохідність, прибуток, збиток рентабельність, підвищення.

Гаватюк Л.С., Перегиняк Н.М. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье раскрыты сущность, значение доходности и ее роль для функционирования предприятия на рынке. Определено, что доходность характеризуется прибылью и рентабельностью, раскрыта их суть. Указаны факторы, влияющие на прибыльность предприятий. Исследован уровень доходности отечественных предприятий. Предложены пути повышения уровня рентабельности и прибыльности предприятий в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: доходность, прибыль, убыток, рентабельность, повышение.

Gavatuk L.S., Pereginak N.M. WAYS TO IMPROVE PROFITABILITY OF NATIONAL ENTERPRISES IN MODERN MANAGEMENT CONDITIONS
An article reveals an essenсe and meaning of profitability and its role for the functionality of enterprise on the market. Identified that profitability is characterised by the profit and efficiency, disclosed its meaning. Stated factors that influence profitability of enterprices. Researched profitability level of national enterprices. Offered ways of improvement of efficiency level and profitability of enterprices in modern conditions of management.
Keywords: profitability, profit, loss, efficiency, increases.

Завантажити статтю (pdf)