КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ

Власюк Н.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування
Львівського торговельно-економічного університету

За умов гострої нестачі фінансових ресурсів та фінансової нестабільності в Україні особливо гостро постають питання, пов’язані з оцінюванням фінансового стану підприємств. Оскільки однією з важливих характеристик фінансового стану суб’єктів господарювання виступає ліквідність, саме її показники доцільно покласти в основу оцінювання фінансового стану загалом. Окрім того, на основі показників ліквідності доцільно прогнозувати зміну фінансового стану підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, комплексне оцінювання фінансового стану.

Власюк Н.И. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
В условиях острой недостаточности финансовых ресурсов и финансовой нестабильности в Украине особенно остро встают вопросы, связанные с оценкой финансового состояния предприятий. Поскольку одной из важнейших характеристик финансового состояния субъектов хозяйствования выступает ликвидность, именно ее показатели целесообразно использовать для оценки финансового состояния в целом. Кроме того, на основе показателей ликвидности целесообразно прогнозировать изменение финансового состояния предприятия в краткосрочной и длительной перспективе.
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, комплексное оценивание финансового состояния.

Vlasyuk N.I. INTEGRATED ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATUS ON THE BASIS OF LIQUIDITY
In acute lack of financial resources and financial instability in Ukraine is particularly acute raises questions related to the assessment of the financial condition of enterprises. As one of the most important characteristics of the financial condition of economic entities in favor liquidity, it is advisable to use indicators to assess the financial condition in general. In addition, on the basis of liquidity indicators should anticipate changes in the financial condition of the company in the short and long term.
Keywords: liquidity, solvency, a comprehensive assessment of the financial status.

Завантажити статтю (pdf)