ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Муравська (Якубівська) Ю.Є.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з інформаційною безпекою в епоху інформаційного суспільства, і являє собою міждисциплінарні уявлення про ризики, пов’язані з функціонуванням безпеки в сучасному суспільстві, насамперед на основі збору, обробки та захисту інформації. Автором проведено концептуальний аналіз категорій у сфері безпеки. Основна увага зосереджена на сутності поняття «інформаційна безпека», а також відмінностях між розвідувальною діяльністю та промисловим шпигунством.
Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, інформаційне суспільство, розвідувальна діяльність, промислове шпигунство.

Муравская (Якубивская) Ю.Е. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с информационной безопасностью в эпоху информационного общества, и представляет собой междисциплинарные представление о рисках, связанных с функционированием безопасности в современном обществе, прежде всего на основе сбора, обработки и защиты информации. Автором проведен концептуальный анализ категорий в сфере безопасности. Основное внимание сосредоточено на сущности понятия «информационная безопасность», а также различиях между разведывательной деятельностью и промышленным шпионажем.
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, информационное общество, разведывательная деятельность, промышленный шпионаж.

Muravska (Yakubivska) Y.Y. INFORMATION SECURITY OF SOCIETY: CONCEPTUAL ANALYSIS
The scientific article is devoted to issues related to information security in the information society, and represents an interdisciplinary understanding of the risks associated with the functioning of security in today’s society, primarily based on the collection, processing and data protection. The author made a conceptual analysis of categories of security. The main focus is based on the essence of the concept of “information security” as well as differences between the intelligence activities and industrial espionage.
Keywords: economic security, information security, information society, intelligence activities, industrial espionage.

Завантажити статтю (pdf)