ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Маслак О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри логістики та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

У статті приводяться результати дослідження щодо проблем розвитку кооперації на ринку органічної продукції в Україні. Проводилося вивчення стану сучасного виробництва органічної сільськогосподарської продукції, розглядалися тенденцій вітчизняного ринку органічної продукції, вивчався стан розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. У статті зазначаються основні переваги кооперації дрібнотоварних виробників на вітчизняному ринку органічної продукції.
Ключові слова: кооператив, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, органічне виробництво, органічна продукція.

Маслак А.Н. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ
В статье приводятся результаты исследования проблем развития кооперации на рынке органической продукции в Украине. Проводилось изучение состояния современного производства органической сельскохозяйственной продукции, рассматривались тенденций отечественного рынка органической продукции, изучалось состояние развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации в Украине. В статье указываются основные преимущества кооперации мелкотоварных производителей на отечественном рынке органической продукции.
Ключевые слова: кооператив, сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, органическое производство, органическая продукция.

Maslak O.M. INVESTIGATION PROBLEMS OF DEVELOPMENT COOPERATION IN THE ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET IN UKRAINE
This article presents the results of research on problems of development of cooperation in the market of organic production in Ukraine. This is study of the state of modern production of organic agricultural products, the state of development of agricultural serving cooperation in Ukraine was studied. In addition, the article shows the main advantages of cooperation of small-scale producers in the domestic market of organic products.
Keywords: cooperative, agricultural service cooperative, organic production, organic products.

Завантажити статтю (pdf)