ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лаврук В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
економічного факультету
Подільського державного аграрно-технічного університету

У статті досліджуються тенденції і особливості процесу організації фінансового забезпечення модернізації виробничої діяльності тваринницьких підприємств. Використовуються наукові підходи до формування фінансових ресурсів аграрних підприємств. Встановлено, що вони спрямовуються на відновлення генетичного потенціалу високопродуктивних сільськогосподарських тварин, техніко-технологічне переоснащення тваринницьких ферм і комплексів, виробництво інноваційних видів тваринницької продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності. Вказується на важливість удосконалення процесу фінансового забезпечення економічної модернізації і виробничої діяльності тваринницьких підприємств.
Ключові слова: фінансове забезпечення, тваринництво, модернізація, фінансові ресурси, інвестиції, інновації, джерела фінансування, кредитування.

Лаврук В.В. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются тенденции и особенности процесса организации финансового обеспечения модернизации производственной деятельности животноводческих предприятий. Используются научные подходы к формированию финансовых ресурсов аграрных предприятий. Установлено, что они направляются на восстановление генетического потенциала высокопроизводительных сельскохозяйственных животных, технико-технологическое переоснащение животноводческих ферм и комплексов, производство инновационных видов животноводческой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности. Указывается на важность усовершенствования процесса финансового обеспечения экономической модернизации и производственной деятельности животноводческих предприятий.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, животноводство, модернизация, финансовые ресурсы, инвестиции, инновации, источники финансирования, кредитование.

Lavruk V.V. FINANCIAL PROVISION OF ECONOMIC MODERNIZATION AND ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES
The tendencies and peculiarities of the modernization financial support organization of the animal husbandry enterprises production activity are researched in the article. Scientific approaches to the formation agricultural enterprises financial resources are used. It is established that they are directed on recovering of the genetic potential of the high-performance agricultural animals, technical and technological re-equipment of cattle-breeding farms and complexes, production of innovative kinds of livestock production in order to increase its competitiveness. The importance of improving of the economic modernization financial provision and animal husbandry enterprises production activity are pointed out.
Keywords: financial provision, animal husbandry, modernization, financial resources, investment, innovation, funding sources, lending.

Завантажити статтю (pdf)