ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОСТІ НА ЕКОНОМІКУ

Карпенко А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Запорізького національного технічного університету
Ільїна А.С.
магістр з управління персоналом та економіки праці
Запорізького національного технічного університету

Статтю присвячено узагальненню теоретичних аспектів ментальності та визначенню її впливу на розвиток економіки. Обґрунтовано необхідність розмежування понять «ментальність» та «менталітет». Досліджено різні підходи до визначення категорії «господарський менталітет». Розглянуто вплив ментальності на рівень освіченості населення та економічний розвиток країни.
Ключові слова: ментальність, менталітет, господарський менталітет, економічний розвиток, рівень освіченості населення.

Карпенко А.В., Ильина А.С. ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИКУ
Статья посвящена обобщению теоретических аспектов ментальности и определению ее влияния на развитие экономики. Обоснована необходимость разграничения понятий «ментальность» и «менталитет». Исследованы различные подходы к определению категории «хозяйственный менталитет». Рассмотрено влияние ментальности на уровень образованности населения и экономическое развитие страны.
Ключевые слова: ментальность, менталитет, хозяйственный менталитет, экономическое развитие, уровень образованности населения.

Karpenko A.V., Ilina A.S. INFLUENCE OF MENTALITY ON THE ECONOMY
The article is devoted to generalization of theoretical aspects of mentality and determination of its influence on the development of the economy. The necessity of distinguishing between the concepts «mindset» and «mentality» is substantiated. Various approaches to the definition of the category «economic mentality» are explored. The influence of mentality on the level of education of the population and economic development of the country is considered.
Keywords: mentality, mindset, economic mentality, economic development, level of education of the population.

Завантажити статтю (pdf)