СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Замлинський В.А.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри обліку та оподаткування
Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Коваль В.В.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри прикладної економіки
Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Котлубай В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри національної економіки
Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті розкрито проблеми розвитку транспортної інфраструктури та експорту послуг автомобільного транспорту для підвищення транзитного потенціалу як конкурентної переваги країни. Запропоновано напрями підвищення експортного потенціалу системи просування послуг автомобільного транспорту.
Ключові слова: експортний потенціал, автомобільний транспорт, державне регулювання, експорт транспортних послуг, вантажообіг, стратегія.

Замлинський В.А., Коваль В.В., Котлубай В.А. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА УСЛУГ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В статье раскрыты проблемы развития транспортной инфраструктуры и экспорта услуг автомобильного транспорта для повышения транзитного потенциала как конкурентного преимущества страны. Предложены направления повышения экспортного потенциала системы продвижения услуг автомобильного транспорта.
Ключевые слова: экспортный потенциал, автомобильный транспорт, государственное регулирование, экспорт транспортных услуг, грузооборот, стратегия.

Zamlinskiy V.A., Koval V.V., Kotlubay V.A. THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF THE MARKET OF ROAD TRANSPORT SERVICES
In the article problems of development of transport infrastructure and export of road transport services to increase transit potential of both the competitive advantages of the country. Directions of improving the export potential of the promotion system of road transport services.
Keywords: export potential, road transport, government regulation, the export of transport services, turnover, strategy.

Завантажити статтю (pdf)