РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ
«МАГІЧНОГО П’ЯТИКУТНИКА»

Задорожнюк Н.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком
Одеського національного політехнічного університету
Митрошак Ю.М., Моторнюк І.В.
студентки
Одеського національного політехнічного університету

Статтю присвячено ключовим економічним проблемам, які гальмують розвиток національної економіки. Проаналізовано такі макроекономічні показники, як ВВП, рівень безробіття та індекс інфляції в Україні за період 2009–2016 рр. Запропоновано напрями розвитку економіки України на основі концепції «магічного п’ятикутника», а саме: економічне зростання, бездефіцитний держбюджет, подолання безробіття, стабілізація цін та рівновага платіжного балансу. Щодо кожного напряму запропоновано низку дій для розвитку національної економіки.
Ключові слова: економіка України, «магічний п’ятикутник», ВВП, безробіття, інфляція.

Задорожнюк Н.А., Митрошак Ю.Н., Моторнюк И.В. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «МАГИЧЕСКОГО ПЯТИУГОЛЬНИКА»
Статья посвящена ключевым экономическим проблемам, которые тормозят развитие национальной экономики. Проанализированы такие макроэкономические показатели, как ВВП, уровень безработицы и индекс инфляции в Украине за период 2009–2016 гг. Предложены направления развития экономики Украины на основе концепции «магического пятиугольника», а именно: экономический рост, бездефицитный госбюджет, преодоления безработицы, стабилизация цен и равновесие платежного баланса. По каждому направлению предложен ряд действий для развития национальной экономики.
Ключевые слова: экономика Украины, «магический пятиугольник», ВВП, безработица, инфляция.

Zadorozhnyuk N.A., Mitroshak J.N., Motornyuk I.V. DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE BASED ON THE CONCEPT OF "MAHYCHESKOHO PYATYUHOLNYKA"
The article is devoted to the key economic problems that hinder the development of the national economy. Analysis of macroeconomic indicators such as GDP, unemployment and inflation in Ukraine for the period 2009-2016 p. Directions of Ukraine's economic development based on the concept of "magic pentagon", namely: economic growth, deficit-free budget, fighting unemployment, stabilization prices and balance of payments. For each direction proposed a series of actions to achieve the development of the national economy.
Keywords: economy of Ukraine "magic pentagon", GDP, unemployment and inflation.

Завантажити статтю (pdf)